Съдът във Варна отмени отказ за достъп до публична информация от ДП „Пристанищна инфраструктура“

Варна<+> 14.07.2021 13:38 Снимка: ДНЕС+

Съдът във Варна отмени отказ за достъп до публична информация от ДП „Пристанищна инфраструктура“

Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на  генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, произнесен по заявление за достъп до обществена информация от 04 ноември 2020 г., с което С.Ц.С. е заявил достъп до следната обществена информация:

1/ копие от сключено споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна;

2/ копие от Инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

Съдебният състав връща делото като преписка на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за   произнасяне по заявлението, подадено от   С.Ц.С. 

В мотивите си съдът сочи, че според разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), всеки гражданин на РБ има право на достъп до обществена информация при условията и реда, определени в този закон и че обществена информация по смисъла на закона е  всяка информация, свързана с обществения живот в РБ и даваща възможност на гражданите  да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не е търговско дружество, то е на бюджетна издръжка и както ДП “ПИ“, така и "ТСВ" ЕАД са публични организации. Съответно  средствата, които разходва по проекти и споразумения са целево предоставени от бюджета на държавата, което обуславя извода, че са  публични средства и едноличен собственик на капитала на "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД ("ТСВ" ЕАД) е държавата чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съдът прави заключението, че „сключеното споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им, съставляват обществена информация, тъй като безспорно се отнасят до обекти от национално значение, свързани с обществения живот в РБ и представляват резултат от упражнени от компетентния орган правомощия.“

В Решението си съдът приема, че без значение какъв ще е отговорът, ответникът дължи изрично произнасяне по искането, с което се търси достъп до обществена информация.

Съдебният състав акцентира на това, че исканата информация за извършения ремонт на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на ответника по отношение на дейността му, свързана с взетите от него мерки.

Съдът намира, че обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ по подаденото заявление, следва да бъде отменен, а преписката - върната на задължения субект за произнасяне с надлежен акт.  

Решението не подлежи на обжалване.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448