Приключи проектът „Обединени срещу агресията“, изпълняван от Фондация „Владиславово“

Варна<+> 15.09.2021 12:09 Снимка: ДНЕС+

Приключи проектът „Обединени срещу агресията“, изпълняван от Фондация „Владиславово“

Фондация "Владиславово" приключи изпълнението на проекта „Обединени срещу агресията“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по Чл. 10А от Закона за хазарта за 2021 година

Реализирането на проект „Обединени срещу агресията“ спомогна в пълна степен да се изпълни основната му цел:  насърчаване и подготовка на младите хора от община Варна да бъдат социално отговорни членове на обществото.

Постигнатите резултати от изпълнените проектни дейности доведоха до постигане и на специфичните цели на проекта, а именно:

  1. Повишаване информираността на обществото и в частност на младежите от община Варна за обхвата и целите на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021г.;
  2. Популяризиране на социално отговорното поведение сред младите хора чрез включването им в практически обучения и тренинги за превенция на агресията и езика на омразата
  3. Стимулиране на младите хора сами да дефинират и илюстрират що е това „социално отговорно поведение”;
  4. Проучване нагласите, отношението и вижданията за превенция на агресията и езика на омразата сред младите хора и обобщаване на резултатите;
  5. Запознаване на обществеността и ангажираните институции и организации с проблемите на младите хора;
  6. Превръщане на социално отговорното поведение в модел за подражание чрез методиката и крайните продукти по проекта;
  7. Информиране на местната общественост за целите, дейностите и резултатите по проекта;

Тези конкретни цели, както и общата цел на проекта, спомогнаха от своя страна да се изпълни целта на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021 г., която е създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора.

Всички постигнати резултатите по проекта, отговарят напълно и на целите на Направление 2 на Програмата с Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.);

През проведените обученията по проекта преминаха 60 участника от целевите групи, а  12 от тях в тренингите по проекта.

Отпечата се наръчник „Не на омразата“, който се разпространи сред младежи на възраст 25- 29 г.

Посланията и логата от онлайн кампанията, реализирана по време на изпълнението на проекта достигна до хиляди млади хора.

В рамките на проекта се проведоха множество инициативи, семинари, обучения, тренинги и демонстрации и дискусии, които спомогнаха за изграждането на една нова, реална, дружелюбна и сигурна среда и сред трите възрастови групи на участниците в тях.

Чрез ролеви игри и дискусии със специалисти в областта на педагогиката и психологията, бяха представени всички лица на агресията, която понякога дори не забелязваме в ежедневието.

Езикът на омразата, дискриминацията и агресията са бичът на 21-ви век в човешките отношения. Срещаме ги в училище, на пътя, на работното място, навсякъде.

Реализацията на проекти с подобен характер е един от способите да алармираме обществото, че проблемите в общуването сред младите хора са преодолими. 

Този информационен материал е част от изпълнението по Проект “ Обединени срещу агресията“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, Направление 2 „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, езика на омраза, дискриминация, расизъм и др.)“, съгласно Договор № 25-00-7/16.03.2021 и номер по Проект - НПИМД-Н2-Т3-113/2021.Изпъляван от Фондация "Владиславово"

Съдържанието на материала е отговорност на автор - Фондация "Владиславово"“, като Министерството на младежта и спорта не носи отговорност за начина на използване на информацията.
CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448