Най-големият дюнен комплекс в България „Камчийски пясъци“ отново е защитена местност

Варна<+> 23.04.2024 13:22 Снимка: ДНЕС+

Най-големият дюнен комплекс в България „Камчийски пясъци“ отново е защитена местност

Защитената местност "Камчийски пясъци" е в землищата на село Ново Оряхово и село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, и е с обща площ 4537,794 дка.

Предложението за защитената местност е от неправителствени организации като е проведена процедура по Закона за защитените територии (ЗЗТ). Възстановяването на защитената местност "Камчийски пясъци" идва след като през 2006 г. заповедта за обособяването й е била обявена за нищожна с решение на Върховния административен съд, съобщава Министерството на околната среда и водите. 

Защитена местност "Камчийски пясъци" е обявена в съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗЗТ с цел опазване на най-големия дюнен комплекс в България, който обхваща всички видове дюнни местообитания, влажни понижения и влажни зони сред дюните, както и прехода им към заливни лонгозни гори и дъбови гори и местообитание на растителни и животински видове, включени в Приложение №2а и Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на опазваните обекти като: строителство, с изключение на основен ремонт и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура и съоръжения; промяна на предназначението и начина на трайно ползване; дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим; търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на обекти, свързани с управлението и опазването на защитената местност; движение на МПС извън съществуващи пътища, като забраната не се прилага при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности; провеждане на сечи с изключение на принудителни и санитарни, и отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност; палене на огън; ловуване; замърсяване с отпадъци.

Предстои обнародване на заповедта в "Държавен вестник".

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027

Водещите новини