Финансовото министерство очаква излишък в бюджета от 1,5 млрд. лв. през юли

България 30.07.2022 10:00 Снимка: ДНЕС+

Финансовото министерство очаква излишък в бюджета от 1,5 млрд. лв. през юли

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2022 г. да бъде положително в размер на 1 560 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП), пишат от Министерство на финансите.

На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи.

Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 456,0 млн. лв., изчислена за периода януари-май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 33 776 млн. лв. (56,6 % от годишния разчет) и нарастват с 4 522 млн. лв. (15,5 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година.

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юли 2021 г. с 3 338 млн. лв., неданъчните - с 842 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 343 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. са в размер на 32 215 млн. лв. (48,9 % от годишния разчет).

За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28 548 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 952 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, посочва Министерството на финансите.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648