Във Варненска област функционират 43 детсли ясли и яслени групи

Варна<+> 27.07.2021 16:38 Снимка: ДНЕС+

Във Варненска област функционират 43 детсли ясли и яслени групи

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 025 места в тях.
В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, а броят на местата в тях - с 292, или с 12.6%.

В градовете детските ясли са 40 с 1 958 места, а в селата - 3 с 67 места.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. в област Варна е 15.6%, като за страната тя е 17.7%. 

Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово,
Плевен и Благоевград, съответно 28.0, 24.8 и 23.4 (на 100 деца).

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 1 820 деца, или с 510 деца по-малко в сравнение с 2019 година.
В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 090 деца, от които момчетата са 1 046, момичетата - 1 044. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 16.4%.

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2020 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст - 82.9%.  След тях са децата на 1 година - 16.9%, а с най-малък дял са децата на 3-годишна възраст - 0.2%.

В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 16.1%, при 15.9% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя намалява с 3.0 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (22.1%), София (столица) (20.6%) и Плевен (19.8%).

Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 500 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 231, като 83.5% от тях са медицински сестри (193).


CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448