Във Варна стартира обучение за социално отговорното поведение сред младите хора“

Варна<+> 06.04.2021 14:42 Снимка: ДНЕС+

Във Варна стартира обучение за социално отговорното поведение сред младите хора“

Темата „Агресията – разпознаване, причини и преодоляване“ е във фокуса на първото обучение по проект във Варна, финансиран от Министерството на младежта и спорта. Основната цел на проекта е насърчаване и подготовка на младите хора да бъдат социално отговорни членове на обществото, както и доколко взискателността на социалната среда съответства на готовността й да оказва подкрепа на младите хора.

Програмата предвижда 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, между които и такива в неравностойно положение, да се включат в разнообразни инициативи за формиране и на устойчиви нагласи срещу агресията, расизма и езика на омразата. Участниците ще преминат през 4 еднодневни обучителни модула, в които чрез иновативни методи,  ролеви игри и практически упражнения ще формират умения да разпознават и прилагат правилните начини на поведение в ситуации, създаващи риск от изпадане в зависимост или проява на агресия спрямо тях, включително и как да се защитят, в случай, че допуснат да станат жертви на агресията и езика на омразата.

Първата група ще включва младежи в училищна възраст, които често стават жертва на различни зависимости и агресивно поведение, или сами се превръщат в агресори. Може да се каже, че това е най-уязвимата група сред младите хора изобщо, тъй като точно при 15-19-годишните се регистрира най-висок процент опити за нарушаване на социално приемливи поведенчески норми, прояви на социална безотговорност или арогантност.

Участниците във втората група ще са младежи на възраст от 19 до 25 г., които вече са продължили образованието си във висши учебни заведения и/или започнали работа. Ще бъдат привлечени и такива, които нито учат, нито работят, тъй като не желаят, или не са успели да се реализират на пазара на труда. На тази възраст повечето от тях за пръв път напускат трайно домашната среда, преди да са готови да се справят с отговорностите на самостоятелния живот и това ги прави уязвими към рисково поведение, което може да доведе до сериозни последици за тях и за обществото като цяло.

„Агресията, различните зависимости и езика на омразата са за съжаление днес широко разпространени рискове, които не само ограбват обективните възможности за развитие, но определят житейския опит и самоличността на подрастващите в училищата и сред младежите като цяло, казва ръководителят на проекта Радостина Петрова. По думите й дълг на обществото е не само  да е наясно и да разбира проблемите на младите хора, но и да предприема адекватни мерки за решаването им, включително чрез предоставяне на информация, обучение и демонстриране на социално отговорно поведение“.

Затова според г-жа Петрова проектът „Заедно срещу агресията“ предоставя възможност на ръководствата на училища и висши учебни заведения да популяризират  социално отговорното поведение сред младите хора чрез включването им в практически обучения и тренинги заа превенция

В края на обучителните модули всички участници от двете възрастови групи ще получат сертификати и ще изберат своите 12 представители за сформиране на 2 екипа за самостоятелна работа. Предвижда се екипите да продължат своето участие в следващите практически етапи на младежкия проект.

Този информационен материал е част от изпълнението по Проект “ Обединени срещу агресията“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, Направление 2 „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, езика на омраза, дискриминация, расизъм и др.)“, съгласно Договор № 25-00-7/16.03.2021 и номер по Проект - НПИМД-Н2-Т3-113/2021.Изпъляван от Фондация "Владиславово" Съдържанието на материала е отговорност на автора: Фондация "Владиславово"“, като Министерството на младежта и спорта не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.77625
GBP GBP 1 2.25344
RON RON 10 3.97018
TRY TRY 10 2.02274
USD USD 1 1.63176