Варненска област е трета в страната по брой на работещите

Варна<+> 29.02.2024 12:52 Снимка: ДНЕС+

Варненска област е трета в страната по брой на работещите

По коефициент на заетост на хората в трудоспособна възраст областта е на второ място в България, като изостава само спрямо столицата

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 218.1 хил., от които 119.0 хил. са мъже, а 99.0 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.3%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 59.5% (при 53.1% за страната), съответно 68.4% за мъжете и 51.4% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.2 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 0.3 процентни пункта, а при жените остава без изменение.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

Коефициент на заетост през IV-то тримесечие на 2022 и 2023 г.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 211.2 хил., като 114.1 хил. от тях са мъже, а 97.1 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 1.1 хил., или с 0.5%.

Коефициент на заетост по области

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77.1%, съответно 83.1% за мъжете и 71.0% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-нисък с 0.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът намалява съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта

CHF CHF 1 2.013
GBP GBP 1 2.28956
RON RON 10 3.93393
TRY TRY 100 5.68004
USD USD 1 1.83612