Център за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Владиславово“

Варна<+> 28.09.2022 12:55 Снимка: ДНЕС+

Център за социална рехабилитация и интеграция към Фондация „Владиславово“

Социалните услуги в  „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целеви групи: „Всички деца“, „Деца с увреждания“, „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“ и „Родители, осиновители, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“ с капацитет 30 места, местна дейност са възложени на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне съгласно Договор №Д22000590ВН/03.06.2022г. сключен с Община Варна.

За услугите, които се предоставят в Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места, Фондация „Владиславово“ като доставчик на социални услуги има издадени лицензи за пет основни дейности от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) Съгласно закона за социални услуги:

1.  „ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ” с лиценз № Л-3129-431

  1. „ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО” с лиценз № Л-3129-428
  2. „ОБЩНОСТНА РАБОТА” с лиценз № Л-3129-427
  3. „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” с лиценз № Л-3129-430
  4. „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ” с лиценз № Л-3129-429

 

 

Целеви групи:

„Всички деца“;

„Деца с увреждания“

„Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“;

„Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“;

Целевите групи обхващат деца и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи  на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;

Деца, застрашени от отпадане от училище; Деца, които вече са отпаднали от училище; Деца, с отклоняващо се поведение;

Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране; Деца, свидетели или жертви на насилие;

Родители на деца, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.

Настоящата услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност.

 

О сновна цел на услугата

 

Развитие на креативността, творческите и социални умения на деца посредством интерактивна социално-образователна и психологическа подкрепа.

Чрез комплекс от интерактивни методи децата усвояват знания, формират умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:

подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени училища;

подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;

включване на отпадащите деца и тези, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат интегрирани;

подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят

училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и професионални училища;

работа с родителите на децата в риск.

С оциалните услуги включват следните дейности:

Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;

Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;

Превенция на отклоняващо се поведение;

Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие; Подкрепа на деца, свидетели или жертви на насилие;

Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;

Група за взаимопомощ на деца и родители; Здравни консултации.

Подход при предоставяне на услугите - Интерактивният социално-

образователен комплекс включва модули с разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.

Основните компоненти включват индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в модулите, включване на семейството се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и

физическото развитие на целевата група в риск.

Индивидуализиране - Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

Екипът изгражда стимулираща развитието на децата предметно- пространствена среда, съответстваща на тяхната индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда. Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна среда, в която са организирани модулите за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.

Центърът е ситуиран на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2 За контакти:

Управител: Евгения Дикова

0885/300 019; e-mail: ccsridnp@abv.bg.com

 

w ww.fvladislavovo.org

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648