Програми и услуги, които предоставя Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Варна<+> 31.08.2021 16:23 Снимка: ДНЕС+

Програми и услуги, които предоставя Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Социалната услуга Център за обществена подкрепа “Бъдеще за децата на Аспарухово” към Фондация „Владиславово” се предоставя, като държавно делегирана дейност на Община Варна, на основание Договор № Д18001714ВН/05.11.2018г. между Община Варна и Доставчика - Фондация „Владиславово“.

Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се помещава на втория етаж в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“. Капацитетът му е 80 места и до момента всички са запълнени с ползватели, които сами са заявили нужда от предоставяните услуги, и от деца и родители насочени с направления от Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето” гр. Варна, уточни управителят на ЦОП Андриана Русева.

Екипът от социални работници, психолози и педагози ще обслужва случаи както от кварталите Галата, Боровец, така и от цяла Варна. В центъра за обществена подкрепа се предлагат семейни, социални и здравни консултации, консултиране по правни въпроси, оказва се психологическа помощ и подкрепа на деца и техните семейства, психотерапевтична работа с деца, преживели насилие.

Основната цел на екипа в центъра е да работи за превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им.

Целевата група, за която са предназначени услугите в ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“, са деца до 18 години, живеещи в семейства в риск, застрашени от отпадане или вече отпаднали от образователната система, деца, потребители на социални услуги в специализираните институции, както и други, нуждаещи се от социална подкрепа.

Ползватели на услугите могат да бъдат жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството. Тук могат да намерят подкрепа още и деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, както и младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

Центърът предлага широк пакет от програми включващи разлчини дейности и услуги, които да отговарят на потребностите на ползвателите.

I. Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства)

II. Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители

IІІ. Програма за работа с деца с поведенчески Превенция на отклоняващо поведение

ІV. Програма за превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

V. Семейно консултиране и подкрепа и превенция от Родителско отчуждаване.

VI. Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.

VII. Програма за подкрепа и консултиране на семейства в общността

VIII. Програма в подкрепа на осиновяването

IX. Програма в подкрепа на приемна грижа

X. Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги:

XIV. Провеждане на кампании

XIII. Подкрепа на деца с увреждания и СОП – услугата е насочена към семейства и обкръжението на деца със специални нужди.

Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се управлява от Фондация „Владиславово“, която от 20 г. работи за подобряване на социалното положение и качеството на живот на различни уязвими групи и общности. За този дълъг период специалистите на фондацията са помогнали на хиляди хора да намерят решение на различни социални проблеми.

Фондацията разполага с високо квалифициран и обучен екип. Всеки професионалист от екипа на ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“ признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.

За контакти: 0882/ 330 008 Андриана Русева-Управител Email: cop_asparuhovo@abv.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448