Председателят на Административен съд – Варна взе участие в Научна конференция за медиацията

Варна<+> 12.05.2021 11:36 Снимка: ДНЕС+

Председателят на Административен съд – Варна взе участие в Научна конференция за медиацията

Председателят на Административен съд – Варна – Елена Янакиева взе участие в  Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“, която се проведе в зала 1 на Икономически университет - Варна. Съдия Елена Янакиева направи изказване в модул "Медиацията в съдебната система", свързано с ограничените възможности за прилагане на медиацията и алтернативните методи при решаване на спорове в административното производство. Организатори на Конференцията са от Институт „Итера“, Университетски център по медиация към ИУ - Варна и Камара на медиаторите в България.

Настоящата национална конференция е развитие на традиционно провежданите през последните три години кръгли маси и в резултат на потребност от поставяне на въпросите, свързани с медиацията в България на научно ниво.
Научният форум се превърна в поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери - съдебна система, образование, здравеопазване и публичен сектор. Бяха засегнати актуални проблеми на медиацията, които бяха обект на обсъждане и предложения към компетентните институции, с цел  разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.

Събитието събра представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

Предстои да бъде изготвен сборник с доклади от Научната конференция, в който ще са включени както доклад на съдия Марияна Ширванян от Административен съд - Варна с тема:  „Медиацията в контекста на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита“, така и доклад от Марияна Ширванян и Владимир Данев на тема: „Медиацията в контекста на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита“.

Вчера, от 15.15 часа стартира и видео-конферентна среща-дискусия на съдия Марияна Ширванян и юрисконсулт Георги Георгиев – ОД на МВР – Варна с представители на практиката и студенти 3-ти курс специалност „Съдебна администрация“ по учебната дисциплина „Административно право и процес“. Основни акценти на срещата са същност на отделните видове административни наказания - обществено порицание; глоба; временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; безвъзмезден труд в полза на обществото; имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци; в какво се изразяват отделните видове административни наказания и др.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448