194 хил. домакинства живеят в област Варна към 7 септември 2021 г.

Варна<+> 29.08.2023 13:02 Снимка: ДНЕС+

194 хил. домакинства живеят в област Варна към 7 септември 2021 г.

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за осигуряване на изчерпателна информация за домакинствата в област Варна.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7 септември 2021 г. населението в област Варна живее в 194 419 домакинства - 194 376 обикновени и 43 колективни.

Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си.

Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико- социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.

1. Обикновени домакинства

1.1. Брой и численост на домакинствата

Към 7 септември 2021 г. в област Варна живеят 194 376 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 221 (0.1%), а лицата в тях - с 42 930 души или с 9.1%. В градовете живеят 85.0% от домакинствата.

За периода между последните две преброявания се наблюдава увеличение на относителния дял на малките домакинства - едночленни и двучленни от 58.3% до 65.5% през 2021.

Броят на едночленните домакинства от 59 562 през 2011 г. нараства на 71 816 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 6.3 процентни пункта (от 30.6% на 36.9%). За същия период двучленните домакинства също се увеличават с 1 728 броя и към 7.09.2021 г. са 55 538. Относителният им дял нараства с 0.9 процентни пункта.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 5 713 и към 7.09.2021 г. броят им възлиза на 35 527. Те съставляват 18.3% от всички домакинства в областта.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 39 985 на 31 495 домакинства, а относителният им дял намалява с 4.3 процентни пункта.

1.2. Домакинства с деца под 16-годишна възраст

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 148 542 (76.4%) от домакинствата в област Варна са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства нараства с 3 596.

Домакинствата с деца под 16 години са 45 834 броя и намаляват с 3 817 спрямо 2011 година.

В 63.5% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

1.3. Основни характеристики на главата на домакинството

Към 7 септември 2021 г. в 60.0% от домакинствата в област Варна глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 5.3 процентни пункта.

В същото време 56.5% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (52.7% - заети и 3.8% - безработни).

Икономически неактивни са главите на 43.5% от домакинствата в областта.

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 159 400 домакинства (89.7%) в област Варна главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 9 797 домакинства (5.5%) - към турската етническа група, а в 2 833 домакинства (1.6%) - към ромския етнос. При 2 237 (1.2%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

2. Колективни домакинства

Към 7 септември 2021 г. в област Варна са преброени 43 колективни домакинства, в които живеят 1 423 лица. Средният брой на членовете в колективните домакинства е 33.1 лица.

Броят на живеещите в колективните домакинства варира от двама до 536 лица. Най-голям е относителният дял на лицата обитаващи домовете за стари хора - 37.7% от лицата във всички колективни домакинства в областта. Следвани от лицата в домовете за настаняване с прокурорско и съдебно решение и в защитените жилища съответно 35.5 и 12.8%. Най-малък е относителният дял на живеещте в религиозните колективни домакинства - 0.1%.

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583