Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Варна към 31.12.2020 година

Варна<+> 13.07.2021 12:28 Снимка: ДНЕС+

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Варна към 31.12.2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 665 легла. 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Варна към 31.12.2020 година

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 6 с 2 052 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници - от 60 до 1 384 легла.  Към 31.12.2020 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 -  за активно лечение с 493 легла и една - за рехабилитация със 120 легла.  Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2020 г. е 566.9 на 100 000 души от населението (783.9 средно за страната), при 567.4 на 100 000 души в края на 2019 година. Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 169 със 101 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. в област Варна тези заведения са 12 с 356 легла, като най-голям е броят на хосписите - 6 с 261 легла. В сравнение с 2019 г. броят на другите лечебни и здравни заведения се увеличава с един, а легловият им фонд - с 26.7%.  

  1. Медицински персонал

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 395 лекари. Лекарите по дентална медицина са 615, като 426 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 926, от които 1 667 медицински сестри и 359 акушерки.   В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 123 лекари, 1 487 медицински специалисти по здравни грижи, от които 995 медицински сестри;  В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 932 лекари, 517 лекари по дентална медицина и 710 медицински специалисти по здравни грижи. Найголям е делът на лекари, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (315 лекари) и работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ (279 лекари);  В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2020 г. на основен трудов договор работят 340 лекари, 98 лекари по дентална медицина и 729 медицински специалисти по здравни грижи.  

Практикуващи лекари по пол и възраст 

Към 31.12.2020 г. разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и възраст е следното:   Мъже са 943 (39.4%), жени - 1 452 (60.6%);  Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 683, или 28.5%;  Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 535, или 22.3%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 386, или 16.1%.

Лекари по специалности 

В структурата на лекарите по специалности1 най-голям е делът на общопрактикуващите - 279, или 11.6% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология - 141 (5.9%), Педиатрия - 138 (5.8%), Акушерство и гинекология - 136 (5.7%), Спешна медицина - 133 (5.6%), Анестезиология и интензивно лечение - 124 (5.2%).  

Осигуреност с лекари 

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. за област Варна е 50.9 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (43.0 на 10 000 души от населението). Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.3 до 63.4 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (63.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.5) и Пловдив (51.8). Осигуреността с лекари по дентална медицина е 13.1 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари - 5.9 на 10 000 души от населението.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448