Басейнова дирекция - Варна извърши 353 проверки през юли

Варна<+> 14.08.2020 09:38 Снимка: ДНЕС+

Басейнова дирекция - Варна извърши 353 проверки през юли

През месец юли 2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна извършиха 353 контролни проверки - 173 извънредни проверки по 22 жалби и сигнали,  103  проверки за проводимостта на речните легла (от които 33 са проверките за проводимост на речни участъци), а останалите 70 са за проводимост до 500 м след язовирната стена.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 12 акта, от които два са за неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 219 876,78 лв., от които 52 929,32 лв. събрани чрез НАП от  „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД.

От директора на БДЧР са издадени 10 наказателни постановления /НП/, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите в общ размер на  6500 лв.

Най-честите нарушения са: водовземане без разрешително,  изграждане на кладенец за собствени потребности без уведомление до БДЧР, неизпълнение на предписания, непредставени данни в БДЧР от собствен мониторинг и др.

БДЧР напомня, че фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани и каптирани извори, могат до 27 ноември 2020 г. да регистрират водовземните съоръжения в имота си в Басейнова дирекция. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително по смисъла на Закона за водите е престъпление съгласно Наказателния кодекс. При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448