Страхотният автогол на Димитър Бербатов

Спорт 06.08.2022 13:18 Снимка: ДНЕС+

Страхотният автогол на Димитър Бербатов

Новината, че екипът на Димитър Бербатов ще организира и финансира алтернативно на БФС футболно първенство с участието на изключените клубове мина като на парад по всички медии.

Навсякъде бе тиражирано, че едва ли не другия уикенд шампионатът започва и президентът Борислав Михайлов трябва да бъде сериозно притеснен.

Отделно от това слабокритичните към подобни "новини" журналисти услужливо тиражираха и факта, че съдийството и лекарските екип ще са безплатни, а отгоре на всичко ще има и награден фонд...Кои точно ще са реферите, защото едва ли някой ще си рискува кариерата заради Бербатов е съвсем отделен въпрос, не влизащ изобщо в радара на безкритичните към екипа на бившия нападател медии. Въобще по села и паланки започва да кипи усилен труд за стартирането на алтернативното футболно първенство.

Никой, обаче не се запита дали това е законно, т.е. дали е спазен Закона за спорта (в сила от януари 2019 година), регламентиращ кой може да администрира и кой може да участва в спортни събития на територията на Република България. Оказва се, че замисленото от Бербатов и екипа му е грубо нарушение на този нормативен акт. Оказва се, че дори още не помирисал властта в централата в Бояна, бившият централен нападател е готов да не спазва закона, да не се съобразява с възприетите правила в спорта и футбола. Нещо, което поразително напомня за стила на един бивш премиер, който завърши злополучно след само 6 месеца начело на държавата....

Какви нарушения на Закона за спорта всъщност планира Димитър Бербатов с лансираната безумна идея? Ами много са...Така например в член 17, ал. 2 пише, че "Спортен клуб, който не е член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, не може да осъществява дейностите по ал. 1, т. 4 - 9, освен в случая по чл. 25, ал. 3". Което означава, че изключените от БФС клубове (заради участието им в пародийния конгрес на Бербатов през март) не могат да:

4. организират и провеждат състезателна дейност;
5. организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация;
6. участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;
7. предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях;
8. кандидатстват за финансиране и подпомагане с публични средства по ред, определен със закон;
9. притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях по ред, определен от съответната спортна федерация;

Или казано по-просто, НЕ МОГАТ да участват в никакви футболни мачове. Изключението по член 25, ал. 3, за което се говори по-горе е в случай на отнет лиценз на съответната спортна федерация и гласи: "Спортен клуб, който е член на федерация, чийто лиценз е отнет или прекратен, може да осъществява дейностите по чл. 17, ал. 1 до издаване на лиценз на съответната спортна федерация, но не повече от 6 месеца от датата на заповедта за отнемане или прекратяване на лиценза. След изтичането на срока по изречение първо спортният клуб се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1", т.е. това не е налице към момента.

Единствената спортна организация, която може да организира турнири и първенства по футбол е БФС, който има лиценз от ММС. Член 19, ал. 1 гласи, че "Спортен лиценз може да се издава само на една спортна федерация по съответния вид спорт". Тоест няма как Бербатов, Министерският съвет или дори Светия синод да организират футболно първенство в България.

В допълнение към това е и член 27, ал. 1, който гласи: "Лицензираната спортна федерация:
1. изпълнява административни функции, свързани с регламентиране на съответния вид или сходни видове спорт, съответно на спортната дейност по един обединяващ принцип;
2. самостоятелно или съвместно с Българския олимпийски комитет представлява страната на международни състезания;
3. разработва и прилага методически и административни правила по съответния спорт или сходни видове спорт;
4. организира и провежда първенства и състезания по един или сходни видове спорт, или повече от един спорт, практикувани на обединяващ принцип, и определя класирането в тях;
5. одобрява организирането на спортни състезания и събития от държавния спортен календар;
6. определя състава и организира подготовката на националните отбори по съответния спорт;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) спазва антидопинговите правила, привежда в изпълнение наложените дисциплинарни наказания на спортисти, треньори, длъжностни лица и други лица, допуснали нарушения на антидопинговите правила;
8. управлява и се разпорежда, включително ремонтира и обновява, спортни обекти съгласно действащото законодателство;
9. предоставя спортни услуги;
10. удостоява с награди и звания спортисти, треньори и спортни деятели;
11. изготвя досиета за дейността на спортните клубове - нейни членове;
12. изготвя, представя и отчита изпълнението на програмите по този закон;

13. осъществява контрол по този закон; при установени нарушения уведомява министъра на младежта и спорта"

В член 9, ал. 1 от Закона за спорта пише, че Министърът на младежта и спорта води публични регистри за лицензираните спортни федерации и спортните клубове - техни членове. А в член 16, се регламентира вписването и съответно заличаването от регистъра:

"(1) Спортен клуб се вписва, съответно заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на решение за приемане, съответно изключване на клуба като член на лицензирана спортна федерация.
(2) Решението на спортната федерация по ал. 1 се взема съгласно нейния устав и се мотивира.
(3) В 30-дневен срок от приемане на решението по ал. 1 спортната федерация подава заявление за вписване, съответно заличаване на спортния клуб от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, за което незабавно го уведомява".

А в този случай клубовете си изключени от БФС, съответно заличени от регистрите на ММС и е абсолютно незаконно да участват в каквото и да е футболно първенство.

От казаното дотук слудва изводът, че замисленото от Бербатов и компания е просто безумно и е извън закона. Или казано с други думи, централният нападател и рекордьор по голове в националния отбор е на път да си отбележи страхотен и решителен автогол.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648