Юристът Атанас Семов и още четирима са новите член-кореспонденти

Наука 03.11.2021 20:08 Снимка: ДНЕС+

Юристът Атанас Семов и още четирима са новите член-кореспонденти

Събранието на академиците избра днес нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“.

В отделението „Хуманитарни и обществени науки“ избраните са трима.

Проф. дин Иван Динев Русев е роден през 1963 година. Той е учен с международна известност. Основната научна област, в която се изявява е стопанската история на България. Работи и по проблемите на дипломатическата история на Черноморието и Балканите (XVIII-XIX век) и проучва европейското консулско присъствие в района. Вниманието му е привлечено главно от френското стопанство. Акцент в проучванията му е стопанската история на прехода от Късното средновековие към модерната епоха в българските земи. Проф. Русев работи в Икономическия университет във Варна.

Проф. Иван Русчев Русчев е роден през 1957 година. Научната му работа се отличава с аргументирането на оригинални тези във връзка с абстрактни теоретични понятия, от които се правят редица задълбочени изводи с приносен характер и значение за развитието на юридическата практика.
Проф. Иван Русчев участва в ръководството на международни разработки – програми, вкл. програми на Европейския съюз, договори, проекти, съвместни изследвания. Той е изграден учен в областта на правните науки, с оригинално мислене, с вкус към дискусионните въпроси и към новите пред предизвикателства в юридическата наука. Познат е в правната общност с критичния си поглед по разнообразни теми от съдебната практика. Работи в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дюн Атанас Марков Семов е роден през 1970 година. Той има голям принос за създаването и развитието на цялостно самостоятелно научно направление в българската правна наука: Право на Европейския съюз. Научните му трудове са посветени на най-важните за доктрината и за практиката научни и научно-практически проблеми на правото на ЕС. Работи в Юридическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски“.

В отделението „Аграрни и лесовъдни науки“ избрани са двама.

Проф. дсн. Георги Цветков Георгиев е роден през 1957 г. Основните му научни приноси са свързани с осъществената за първи път в Европа интродукция на Entomophaga maimaiga, която е ефективен биологичен патоген на най-опасния насекомен вредител в широколистните гори – гъботворката (Lymantria dispar), както и с борбата срещу него. Провежда проучвания за установяването на нови видове паразитни аскомицети в 13 държави от Европа, Азия и Африка.
Работи в Институт за гората на БАН

Проф. дтн. Алберт Иванов Кръстанов е роден през 1960 г. Основните му научни приноси в областта на инженерната ензимология са свързани с бuореакmорu u акmuвнu покрumuя базuранu на uмобилuзuранu ензимu u клеmкu, инкапсулацuя на ензими в линейно-дендритни съполимери, пробиотици, бuологuчно активнu съедuненuя в българскu еmерuчно -масленu u лечебни растения. Работи в Университета по хранителни технологии в Пловдив

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448