На ЕС са нужни поне 60 г., за да постигне пълно равенство между половете

Избрано 29.10.2020 14:22 Снимка: ДНЕС+

На ЕС са нужни поне 60 г., за да постигне пълно равенство между половете

С резултат 67,9 от 100 на ЕС ще са необходими поне 60 години, за да постигне пълно равенство между половете, ако продължаваме със сегашните темпове. Последната оценка на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) по индекса за равенството между половете показва, че в ЕС се отбелязва подобрение само с половин точка всяка година. Швеция, Дания и Франция запазват първите си места сред държавите членки. Първенците с най-голямо подобрение са Италия, Люксембург и Малта, като всяка от тези държави е повишила резултата си с около 10 точки от 2010 г. насам. Гърция, Унгария и Румъния изостават от останалите държави, предава БТА.

"Наблюдавахме малки, стабилни постижения всяка година, но този път имаме причина за безпокойство. Пандемията от коронавирус представлява сериозна заплаха за напредъка при равенството между половете, която не можем да си позволим. Повече от всякога отговорните за разработването на политиките лица ще трябва да използват резултатите от нашия индекс, за да разработят приобщаващи решения, с които да се насърчава равенството между половете в нашето общество както по време на пандемията, така и след нея", посочи Карлиен Шееле, директор на EIGE.

"Трябва да се стремим към равенство между половете във всички области на живота, за да могат всички европейци - независимо от пола им - да реализират пълния си потенциал. Индексът за равенството между половете е ключов инструмент в този стремеж, тъй като чрез него се проследява напредъкът. Поздравявам държавите, които са подобрили резултата си през последната година. Въпреки това предстои дълъг път в много аспекти, особено в света на цифровите технологии. Тъй като настоящето и бъдещето ни стават все по-цифровизирани, трябва да гарантираме, че жените и момичетата заемат справедлива част от този сектор и са насърчавани да допринасят за неговия растеж. В стратегията на ЕС за равенство между половете, приета тази година, са определени ключови действия за следващите 5 години с цел да се активизира работата за постигане на равенство и ние трябва да се погрижим за цялостното им изпълнение, за да гарантираме, че жените и мъжете могат да бъдат свободни, ще благоденстват и ще ръководят", отбеляза Хелена Дали, европейски комисар за равнопоставеността.

 

Движещ фактор за напредъка

Подобряването на равенството между половете при вземането на решения е основният движещ фактор за напредъка в ЕС. Областта на правомощията, чрез която се измерва участието на жените и мъжете при вземането на решения в областите на политиката, икономиката, медиите, научните изследвания и спорта, представлява 65 процента от целия напредък по индекса от 2010 г. насам. И все пак, с резултат 53,5 от 100, тази област остава с най-ниската оценка.

Подобренията са най-големи в частния сектор, до голяма степен благодарение на подобрения баланс между половете в управителните съвети на дружествата. Близо една трета от управителните съвети на дружествата в Белгия, Дания, Германия, Италия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство се състои от жени. Франция е единствената държава, в която участието на жените надхвърля 40 процента. Въпреки че тези държави помагат за повишаване на резултата в тази област, темпът на промяна скоро ще се забави, освен ако останалите държави не започнат да наваксват.

Разделението ни възпира

Един от най-големите проблеми, възпрепятстващи постигането на равенство между половете, е разделението в образованието и работата. Това означава концентрация на жени или мъже в определени области или работни места. Въпреки усилията за справяне с този проблем, например провеждането на специални инициативи за насърчаване на жените да изучават природни и инженерни науки или ИКТ, разделението всъщност е нараснало от 2010 г. насам. В ЕС само две от десет работни места в областта на ИКТ се заемат от жени. В сектора на грижите за хора липсват мъже. Те съставляват едва 15 процента от заетите със сестрински, акушерски и лични грижи в областта на здравните услуги.

Светът на цифровите технологии и бъдещето на работните места

Тази година в индекса се обръща специално внимание на въздействието на цифровизацията върху трудовия живот на жените и мъжете. За жените има малко по-висок риск да бъдат заменени на работните си места от роботи и са недостатъчно представени в разработването на изкуствен интелект, при стартиращи компании в областта на цифровите технологии и високотехнологичните продукти, например космически апарати, оптични влакна, лазерни технологии и микрочипове. Като цяло мъжете доминират в развитието на новите технологии в целия ЕС.

Интересно е, че при разширяването на работата, организирана чрез онлайн платформи, се възпроизвеждат традиционните неравенства между половете, например разликата в заплащането между половете и половата сегрегация. По-вероятно е например мъжете да работят в разработването на софтуер или доставката на храна, докато жените за заети по-често с преводи онлайн или домакински услуги.

Индексът за равенството между половете за 2020 г. излиза днес. За актуална информация за конферентни събития на живо следете уебсайта, фейсбук страницата или туирът акаунта на Европейския институт за равенство между половете (с хаштаг #EIGEIndex).

За да научите повече вижте Доклада относно индекса за равенството между половете за 2020 г. и Фактологични справки по държави относно индекса за равенството между половете за 2020 г. 

Разгледайте данните за индекса за равенството между половете за 2020 г. на уебсайта на института, за да разберете какви са показателите за вашата страна

Относно индекса за равенството между половете

С индекса за равенството между половете се измерва напредъкът по отношение на равенството между половете в ЕС в течение на времето. Всяка година по този индекс се дава на ЕС и неговите държави членки оценка от 1 до 100, като оценка 100 означава пълно равенство. Резултатите се основават на разликите между жените и мъжете и равнищата на успеваемост в шест основни области: работа, пари, знание, време, правомощия и здраве, както и в съответните им подобласти. Чрез индекса се дава видимост на области, в които е нужно подобрение, като на отговорните за разработването на политиките лица се предоставя подробен анализ на равнище ЕС и равнище държави членки.

В индекса са включени две допълнителни области: насилие над жени и комбинирани неравенства, които също показват различните реалности, пред които са изправени различните групи жени и мъже. В анализа на комбинираните неравенства се изследва как фактори, например увреждане, възраст, завършена образователна степен, държава на раждане и вид на семейството, се съчетават с пола и създават различни пътища в живота на хората.

Резултатите от Индекса за равенството между половете за 2020 г. се базират основно на данни от 2018 г./БТА

CHF CHF 1 1.80878
GBP GBP 1 2.19438
RON RON 10 4.01254
TRY TRY 10 2.08337
USD USD 1 1.64355