ЕС вкарва "ред в хаоса" с нови правила в интернет и технологичните гиганти

ЕС и Свят 16.12.2020 09:26 Снимка: ДНЕС+

ЕС вкарва "ред в хаоса" с нови правила в интернет и технологичните гиганти

Европейската комисия излезе с нови правила за онлайн бизнеса, които могат да доведат до фундаментални промени, засягащи технологичните гиганти. Компаниите могат да отнасят солидни глоби и ще трябва да премахват незаконно съдържание според новите правила.

Комисията предложи амбициозна реформа на цифровото пространство, цялостен набор от нови правила за цифровите услуги, включително социалните медии, онлайн местата за търговия, и други онлайн платформи, функциониращи в Европейския съюз: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари.

Новите правила ще защитават по-добре потребителите и техните основни права онлайн и ще доведат до по-справедливи и по-отворени цифрови пазари за всички. Един съвременен правилник в рамките на единния пазар ще насърчи иновациите, растежа и конкурентоспособността и ще предостави на ползвателите нови, по-добри и надеждни онлайн услуги. Той също ще подпомогне разрастването на по-малки платформи, малки и средни предприятия и новосъздадени предприятия, като им предоставя лесен достъп до клиенти в рамките на целия единен пазар, като същевременно намалява разходите за привеждане в съответствие. Освен това новите правила ще забранят нелоялните условия, наложени от онлайн платформите, които са станали или се очаква да станат "пазачи на информационния вход" в единния пазар.

Двете предложения са в основата на амбицията на Комисията да превърне това десетилетие в цифровото десетилетие на Европа.

Обхватът на цифровите услуги се различава значително от този преди 20 години, когато бе приета Директивата за електронната търговия. Онлайн посредниците се превърнаха в жизненоважни участници в цифровата трансформация. Онлайн платформите по-специално създадоха значителни ползи за потребителите и иновациите, улесниха трансграничната търговия в рамките на ЕС и извън него, а също и откриха нови възможности пред различни европейски предприятия и търговци. Същевременно те могат да бъдат употребени и като средство за разпространение на незаконно съдържание, или за онлайн продажба на незаконни стоки или услуги. Появиха се няколко много големи участници като квазипублични пространства за обмен на информация и онлайн търговия. Те станаха системни по своя характер и създават особени рискове за правата на потребителите, информационните потоци и участието на обществеността.

Съобразно Законодателния акт за цифровите услуги, правно обвързващи правила за целия ЕС ще важат за цифровите услуги, които свързват потребителите със стоки, услуги или съдържание, включително нови процедури за по-бързо премахване на незаконно съдържание, както и всеобхватна защита на основните права на ползвателите онлайн. Новата рамка ще възстанови баланса в правата и отговорностите на ползватели, платформи-посредници и публични власти и се основава на европейските ценности - включително зачитането на човешките права, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона. Предложението допълва Плана за действие за европейска демокрация чиято цел е демокрациите да станат по-устойчиви.

По-специално, Законодателният акт за цифровите услуги ще въведе редица нови, хармонизирани задължения за целия ЕС по отношение на цифровите услуги, внимателно степенувани въз основа на размера и въздействието на тези услуги, като например:

 • правила за отстраняване онлайн на незаконни стоки, услуги или съдържание;
 • защитни мерки за ползватели, чието съдържание е било погрешно изтрито от платформи;
 • нови задължения за много големите платформи да предприемат базирани на риска действия за предотвратяване на злоупотреба с техните системи;
 • широкообхватни мерки за прозрачност, включително по отношение на онлайн рекламата и алгоритмите, използвани за препоръчване на съдържание на ползвателите;
 • нови правомощия за обстоен преглед на работата на платформите, включително посредством улесняване на достъпа на изследователите до ключови данни на платформата;
 • нови правила за проследяемост на бизнес ползвателите в онлайн пазарите, за подпомагане на проследяването на продавачите на незаконни стоки или услуги;
 • нова процедура за сътрудничество между публичните органи за гарантиране на ефективно прилагане в рамките на единния пазар.

Платформи, които достигат до повече от 10 % от населението на ЕС (45 милиона ползватели) се смятат за системни по своя характер и поемат не само специфични задължения да контролират собствените си рискове, но и се подчиняват на нова структура за надзор. Настоящата нова рамка за отчетност ще се състои от съвет на националните Координатори за цифрови услуги със специални правомощия за Комисията при надзора над много големи платформи, включително възможността да ги санкционира пряко.

Законодателният акт за цифровите пазари води борба с отрицателните последици, пораждани от определени видове поведение на платформите, които действат като "пазачи на цифровия вход" в рамките на единния пазар. Това са платформи, които имат значително въздействие върху вътрешния пазар, служат като важен портал за бизнес ползвателите да достигат до своите клиенти и които се ползват, или се очаква да се ползват от трайно установена и постоянна позиция. Това може да им даде правото да действат като частни създатели на правила и да функционират като препятствие между предприятия и потребители. Понякога такива дружества контролират цели платформени екосистеми. Когато даден "пазач на информационния вход" участва в нелоялни бизнес практики, това може да попречи или да забави достигането до потребителя на ценни и иновативни услуги на неговите бизнес ползватели и конкуренти. Примерите за тези практики включват нелоялна употреба на данни от предприятията, функциониращи на тези платформи или ситуации, където ползвателите ползват само отделна услуга и имат ограничени опции за промяна към друга услуга.

Законодателният акт за цифровите пазари се основава върху хоризонталния Регламент относно отношенията между платформите и предприятията, върху разкритията на Обсерватория на ЕС по икономика на онлайн платформите, и върху богатия опит на Комисията с онлайн пазарите посредством прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. По-специално в него се определят хармонизирани правила за определяне и забрана на тези нелоялни практики от страна на пазачите на информационния вход и за осигуряване на механизъм за правоприлагане, основан на пазарни разследвания. Същият механизъм ще гарантира, че задълженията, определени в регламента, са актуализират в постоянно променящата се цифрова реалност.

По-конкретно Законодателният акт за цифровите пазари:

 • ще се прилага само за големите доставчици на услуги на основната платформа, които са най-податливи на нелоялни практики, като например търсачки, социални мрежи или посреднически онлайн услуги, които отговарят на обективните законодателни критерии за обозначаване като "пазачи на информационния вход";
 • ще определи количествени прагове като основа за определяне на предполагаемите пазачи на информационния вход. Комисията също така ще разполага с правомощия да посочва дружества за пазачи на информационния вход след пазарни разследвания.
 • ще забрани редица явно нелоялни практики, като например блокиране на потребителите да деинсталират всякакъв предварително инсталиран софтуер или приложения;
 • ще изисква от пазачите на информационния вход проактивно да предприемат определени мерки, например целеви мерки за разрешаване на софтуер на трети страни да функционират правилно и да си взаимодействат с техните собствени услуги;
 • ще налага санкции за неизпълнение, които биха могли да включват глоби от до 10 % от световния оборот на пазача на информационния вход, с оглед на гарантиране на ефективността на новите правила. За повтарящите се нарушители тези санкции могат да включват и задължението за предприемане на структурни мерки, по възможност стигащи до продажбата на някои предприятия, когато няма друга също толкова ефективна алтернативна мярка за гарантиране на спазването;
 • ще разреши на Комисията да извършва целеви пазарни разследвания за оценяване дали практиките на някой нов пазач на информационния вход следва да се добавят към настоящите правила, за да се гарантира, че практиките и услугите на новия пазач на информационния вход са съобразени с бързия темп на цифровите пазари.

Европейският парламент и държавите членки ще обсъдят предложенията на Комисията в обикновената законодателна процедура. Ако тя е приета, окончателният текст ще бъде пряко приложим в целия Европейски съюз.

"Двете предложения служат на една цел: да се гарантира, че ние като ползватели, имаме достъп до широк избор от безопасни продукти и услуги онлайн. Също и че предприятията, функциониращи в Европа, могат свободно и справедливо да се конкурират онлайн, точно както го правят и офлайн. Светът е един и същ. Трябва да можем да пазаруваме по безопасен начин и да вярваме на новините, които четем. Защото това, което е незаконно офлайн, е също толкова незаконно онлайн", коментира Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера".

Вестагер отбеляза още, че интернет законите ще "донесат ред в хаоса". 

"Множество онлайн платформи вече играят централна роля в живота на нашите граждани и предприятия и дори в нашето общество и демокрация като цяло. С днешните предложения организираме нашето цифрово пространство през следващите десетилетия. С хармонизирани правила, предварителни задължения, по-добър надзор, бързо правоприлагане и възпиращи санкции ще гарантираме, че всички, които предлагат и използват цифрови услуги в Европа, ще се възползват от сигурността, доверието, иновациите и възможностите за бизнес", каза от своя страна комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон.

В края на миналия месец Великобритания обяви, че създава контролен орган за регулиране на технологични гиганти като "Фейсбук" и "Гугъл" и подобряване на тяхната прозрачност при използване на лични данни на потребители и персонализираните реклами.

CHF CHF 1 1.77271
GBP GBP 1 2.2502
RON RON 10 3.97203
TRY TRY 10 2.02065
USD USD 1 1.63476