Започва приема на молби за отпускане на еднократна финансова помощ

България 05.04.2013 14:19

Осигурени са допълнителни средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика за социални плащания в подкрепа на най-нуждаещите се групи, съобщават от Регионална дирекция за социално подпомагане-Варна. Предстои обнародване на Постановление на Министерски съвет за разпределяне на допълнителните средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика за подпомагане на лица и семейства. Средствата ще се разпределят за осигуряване на: предоставяне на финансова помощ за лица и семейства и за разширяване на социалната услуга „Обществени трапезарии” за периода от 01.05.2013 г. до 31.12.2013 г.

До десет работни дни Агенцията за социално подпомагане ще започне приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ. Еднократните финансови помощи на правоимащите лица и семейства ще се изплащат чрез дирекции „Социално подпомагане” по постоянен адрес, по касов и безкасов път.

Финансовата помощ ще се предоставя еднократно на следните групи:

Еднократна енергийна помощ на лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и на които е издадена заповед за отказ, поради установен средномесечен доход по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10.00 лв. Помощта е в размер на 65.72 лв. и ще бъде изплатена в края на м. април 2013 г., без да е необходимо да се подават нови молби-декларации.
Финансовата помощ е насочена и към лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и които отговарят на останалите условия за отпускане на целева помощ за отопление и средномесечният им доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10.00 лв. Помощта е в размер на 65.72 лв. и се отпуска със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес въз основа на подадена молба-декларация от лицата и семействата в срок не по-късно от 14 дни от влизането в сила на Постановлението. В молба-декларацията лицата или семействата сами посочват и декларират доходите си за 6 последователни месеца в периода между 01.01.2012 г. и 30.09.2012 г., като по този начин се осигурява равнопоставеност с хората, на които вече са отпуснати енергийни помощи за отоплителен сезон 2012/2013 г. Помощта ще бъде изплатена на правоимащите лица в края на м. май 2013 г.

Еднократна помощ се полага и за майки с деца между 1 и 2 години. Лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, съгласно чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за поне един ден през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението и които имат право на семейни помощи за деца по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението. Помощта е в размер на 50.00 лв. и право на нея имат само майките, които отговарят едновременно на следните три критерия: плащали са осигуровки за общо заболяване и майчинство, имат доход до 350.00 лв. на член от семейството и отглеждат дете на възраст между 1 и 2 години.
Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на м. май 2013 г. Не е необходимо лицата да подават молби-декларации.

Еднократна помощ се дава и за деца с уреждания. Деца с трайни увреждания, за които семействата имат право на семейни помощи по реда на чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца, за поне един месец през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението. Помощта е в размер на 50.00 лв. и ще бъде изплатена заедно със семейните помощи за деца в края на м. април 2013 г. по списъци, изготвени от дирекции „Социално подпомагане”. Не е необходимо да се подават нови молби-декларации от правоимащите лица.

Създадена е необходимата организация за информиране на гражданите чрез писмено обявяване на видни места в бюрата „Социална закрила” и изнесените приемни на дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Варна, на целевите групи и реда за предоставяне на еднократните финансови помощи.
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648