КЕВР утвърди цена на природния газ от 59,55 лв./MWh за юни

България 01.06.2024 16:59 Снимка: ДНЕС+

КЕВР утвърди цена на природния газ от 59,55 лв./MWh за юни

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.юни в размер на 59,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД  актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юни.

Независимо от повишаването на цената на природния газ с малко над 8% анализът показва, че „Булгаргаз“ е осигурил благоприятна условия за доставка, на фона на все по-високото процентно увеличение на референтния индекс TTF през м. май. На 31.05.2024 г., последният работен ден на месеца, при затварянето на нидерландската борса индексът TTF достигна стойност 34,70 евро/MWh, т.е. 67,87 лв. /MWh. Утвърдената за месец юни цена на „Булгаргаз“ е с 8 лв. по-ниска.

Нараства ролята на газовите доставки по договора с Азербайджан, които покриват близо 81% от месечното потребление и в ценово отношение не са обвързани със стойността на индекса TTF, а с цената на петрола. Останалите 19% за покриване на потреблението за м. юни са осигурени по сключен договор с газов търговец при изгодни условия, след проведена тръжна процедура.

В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юни - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319