Във Варна 1441 дела за извършени престъпления са приключени през 2020 г., сочи статистиката

Варна<+> 16.12.2021 12:35 Снимка: ДНЕС+

Във Варна 1441 дела за извършени престъпления са приключени през 2020 г., сочи статистиката

През 2020 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 441 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 200 извършени престъпления. От тях за 616 престъпления - с ефективно осъждане, а за 584 - с условно осъждане.

Делата за 18 престъпления са били прекратени, за 20 са завършили с оправдаване, а за 203 - с освобождаване от наказание.

През 2020 г. в област Варна обвиняеми са били 1 373 лица, от които:

 • ефективно осъдени са 567 лица, или 41.3% от общия брой на обвиняемите;
 • условно осъдени са 567 (41.3%) лица;
 • освободени от наказателна отговорност са 204 (14.9%) лица;
 • оправдани са 17 обвиняеми лица (1.2%);
 • прекратени са делата на 18 лица (1.3%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Варна през 2020 г. е 1 134. От тях 46 (4.1%) са непълнолетни.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления, към които се причисляват онези, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други:

През 2020 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 627, или 52.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 568, или 50.1% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 404, или 64.4% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 356 лица, или 62.7% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпления против собствеността (кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.):

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2020 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 323 извършени престъпления (26.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 347 лица, или 30.6% от общия брой на осъдените през 2020 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 76.8% относителен дял от престъпленията против собствеността и 20.7% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 248 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 274.

Престъпления против личността - убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора.

През 2020 г. са наказани 87 престъпления против личността (7.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 70 лица, или 6.2% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 47 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 45.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2020 г. са осъдени за извършването на:

 • документни престъпления - 59 лица (5.2%);
 • престъпления против стопанството - 42 лица (3.7% от всички осъдени);
 • престъпления против брака, семейството и младежта - 21 лица (1.8%);
 • престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 10 лица (0.9%);
 • престъпления против реда и общественото спокойствие - 9 лица (0.8%);
 • престъпления против правата на гражданите - 5 лица (0.4%);
 • престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 3 лица (0.3%).

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2020 г. лица по пол и възраст е следното:

Броят на осъдените мъже е 1 041, или 91.8% от общия брой на осъдените лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.7% от общия брой на осъдените мъже;

Осъдените жени са 93 (8.2%).

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2020 г. те са 881, или 77.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителния дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (56.5%) и от 6 месеца до 1 година - 26.2% от всички осъдени на лишаване от свобода.

Наказанието пробация е наложено на 149 лица (13.1% от всички осъдени), глоба - на 99 лица (8.7%), а обществено порицание - на 5 лица (0.5%).

Още по темата

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648