ЦСРИ за деца в неравностойно положение към Фондация „Владиславово“

Варна<+> 28.10.2021 14:13 Снимка: ДНЕС+

ЦСРИ за деца в неравностойно положение към Фондация „Владиславово“

        Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение е делегирана общинска дейност с капацитет 30 места, възложена на Фондация „Владиславово” за управление и предоставяне на услугата съгласно Договор №Д17001058ВН/14.07.2017г.

         Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение е регистриран в Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на социални услуги и притежава Удостоверение за регистрация №00154-0014/18.04.2019г., както и Лиценз №1408/04.04.2019г., издаден от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

 

         Настоящата услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност.

        

            Основна цел на услугата

            Развитие на креативността, творческите и социални умения на деца на възраст от 7 до 18 години посредством интерактивна социално-образователна и психологическа подкрепа.

         Чрез комплекс от интерактивни методи бенефициентите усвояват знания, формират умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:

 • подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени училища;
 • подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;
 • включване на отпадащите деца и тези, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат интегрирани;
 • подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и професионални училища;
 • работа с родителите на децата в риск.

Целеви групи:

         Целевите групи по проекта са деца от 7 до 18 години и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

 • Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;
 • Деца, застрашени от отпадане от училище;
 • Деца, които вече са отпаднали от училище;
 • Деца, с отклоняващо се поведение;
 • Деца от малцинствен произход;
 • Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране;
 • Деца, свидетели или жертви на насилие;
 • Родители на деца, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.

            Видове услуги за деца от 7 до 18 години:

 • Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;
 • Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;
 • Превенция на отклоняващо се поведение;
 •  Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие;
 • Подкрепа на деца, свидетели или жертви на насилие;
 • Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;
 • Група за взаимопомощ на деца и родители;
 • Здравни консултации.

         Подход при предоставяне на услугите - Интерактивният социално-образователен комплекс включва модули с разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.

         Основните компоненти включват индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в модулите, включване на семейството се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на целевата група в риск.

         Индивидуализиране - Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

         Екипът изгражда стимулираща развитието на децата предметно-пространствена среда, съответстваща на тяхната индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда. Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна среда, в която са организирани модулите за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.

Центърът се помещава на адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2
Телефони за контакт:

0885300019 – Евгения Дикова – Управител ЦСРИ на деца в неравностойно положение

0887787288 – Виолета Харизанова – Председател на УС на Фондация „Владиславово”
e-mail:
cdnpdnp@abv.bg.com

www.fvladislavovo.org

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448