Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Варна<+> 19.05.2021 14:16 Снимка: ДНЕС+

Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Центърът се помещава на втория етаж в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“. Капацитетът му е 80 места и до момента всички са запълнени с ползватели, които сами са заявили нужда от предоставяните услуги, и от деца и родители насочени с направления от Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето” гр. Варна, уточни управителят на ЦОП Андриана Русева. Екипът от социални работници, психолози и педагози ще обслужва случаи както от кварталите Галата, Боровец, така и от цяла Варна.

Центърът за обществена подкрепа работи за превенция на изоставянето на деца в институции, превенция на насилието и на отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца от институции, обучение в умения за самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Русева уточни още, че центърът в Аспарухово е част от социалната програма на община Варна и се финансира от местния бюджет на основание договор Д 16001366ВН от 11 октомври между Община Варна и Фондация „Владиславово”.

В структурата се предлагат семейни, социални и здравни консултации, консултиране по правни въпроси, оказва се психологическа помощ и подкрепа на деца и техните семейства, психотерапевтична работа с деца, преживели насилие. Основната цел на екипа в центъра е да работи за превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им.

Целевата група, за която са предназначени услугите в ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“, са деца до 18 години, живеещи в семейства в риск, застрашени от отпадане или вече отпаднали от образователната система, деца, потребители на социални услуги в специализираните институции, както и други, нуждаещи се от социална подкрепа. Ползватели на услугите могат да бъдат жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството. Тук могат да намерят подкрепа още и деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, както и младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

Центърът предлага широк пакет от услуги й дейности, които да отговарят на потребностите на ползвателите.

• Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;

• Подготовка на деца и семейства за реинтеграция;

• Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция;

• Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;

• Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;

• Превенция на отклоняващо се поведение;

• Социално-педагогическо, психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства.

• Семейно консултиране и подкрепа. Подкрепа и консултиране на семейства в общността;

• Приемна грижа – набиране, оценяване и обучение на кандидати;

• Наблюдение на деца настанени в приемни семейства;

• Наблюдение на деца настанени в семейства на роднини и близки;

• Информационна програма за родители при раздяла, преди и по време на развод;

• Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;

• Неделно училище за родители;

• Групова работа за деца и родители;

• Група за взаимопомощ.

Иновативни за Варна са услугите за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод. В това направление предстои да бъде разгърната информационна програма, контактен център и неделно училище за родители и група за взаимопомощ.

Центърът за обществена подкрепа е поредният проект на Фондация „Владиславово“, която от 20 г. работи за подобряване на социалното положение и качеството на живот на различни уязвими групи и общности. За този дълъг период специалистите на фондацията са помогнали на хиляди хора да намерят решение на различни социални проблеми.

Фондация “Владиславово” притежава лицензи №1019/24.04.2016г. и №1020/24.04.2016г. издадена от Държавна агенция за закрила на детето за предоставяне на услугата „ЦОП” и „Приемна грижа” и Удостоверения №00154-0016/28.04.2016г. и №00154-0015/28.04.2016г. от Агенция Социално подпомагане за предоставяне на услугите „ЦОП” и „Приемна грижа”.

Фондацията разполага с високо квалифициран и обучен екип. Всеки професионалист от екипа на ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“ признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.
За контакти:
052/91 97 79
0882/ 330 008 Андриана Русева-Управител

Още по темата

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448