Център за обществена подкрепа “По-добро бъдеще” към фондация „Владиславово”

Варна<+> 29.09.2021 14:50 Снимка: ДНЕС+

Център за обществена подкрепа “По-добро бъдеще” към фондация „Владиславово”

Социалната услуга Център за обществена подкрепа “По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово” се предоставя, като държавно делегирана дейност на Община Варна, на основание Договор № Д16001395ВН/19.10.2016г. между Община Варна и Доставчика - Фондация „Владиславово“. Услугата е ситуирана в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Варна, Район „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ №7.

Екипът от специалисти на ЦОП периодично преминава през различни обучения и супервизии, с оглед повишаване на компетенциите си при работа по случаите.

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, които са насочени към създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите – семейно консултиране, социални, здравни,  правни и психологически консултации, индивидуална и групова работа с деца и техните семейства, социална интервенция на деца, преживели насилие, обучение в умения за самостоятелен живот, социална интеграция, планиране и мобилна работа.  Предоставянето на социални услуги в Център за обществена подкрепа „цели да подобри качеството на живот на децата в семейната и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.  В Център за обществена подкрепа се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им, превенция на насилието, отпадане от образователната система, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. Специалистите на центъра  извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителски отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск,  групова и индивидуална работа с деца – билингви, групова и индивидуална работа с логопед, разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление при щадящи условия – „Синя стая”. Центърът за обществена подкрепа допълва и разширява социалните услуги предоставяни в общността и надгражда постигнати резултати в работата с целевите групи от изпълнени предходни проекти. ЦОП работи активно в общността с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата. Социалната услуга е с капацитет 60 потребители по програми.

Целева група: Деца и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:
 • Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
 • За които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • С увреждания;
 • В риск от изоставяне и неглижиране, и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличието на здравни проблеми, социални и други рискове;
 • Необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
 • С родители в чужбина и близки роднини, които са поели грижата за тях;
 • С рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности;
 • Непридружени деца бежанци;
 • Деца от 0 – 18 години и техните семейства от общността към които насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Деца и младежи в специализирани институции или други услуги от резидентен тип или приемни семейства;
 • Младежи напускащи специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства;
 • Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д „СП” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
 • Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • Кандидати или вече одобрени осиновители;
 • Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чийто потребители попадат в обхвата на подкрепата предоставяна от ЦОП.

ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЦОП

 • Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа е насочена към подкрепа на деца в ранна възраст, която включва услуги за:
 • Формиране на родителски умения;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Здравни консултации
 • Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа

Програма се осъществява чрез:

 • консултиране, подкрепа,
 • проследяване на развитието на детето в семейна среда,
 • мобилна работа.
 • Оценка на родителски капацитет.
 • Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства);

Дейностите са насочени  към детето и неговото семейството, и се осъществяват както в периода на подготовка за реинтеграция, така и в периода на след интеграционно наблюдение.

 • Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността

Целта на програмата е родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата, включително работа с деца, въвлечени в родителски конфликти и в риск от родителското отчуждение.

 • Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители;

Програмата е насочена към детето, преживяло насилие, сиблингите, родителя, който не е насилник, може да включва също работа с родителя-насилник. Тя започва от първоначалния контакт с детето и семейството и преминава през оценката и изработването на конкретна терапевтична програма. Осъществяват се:

 • Програма „превенция на ранните бракове“

Програмата е насочена за въздействие върху конкретна обособена изолирана етническа общност, която е в териториалния обхват на ЦОП. Планират се дългосрочни между секторни интервенции в няколко основни направления:

 • Програма за подкрепа на осиновяването:

Дейностите за подкрепа са съобразени с Програмата за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

 • Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво

Програмата е насочена към кандидати за приемни семейства;

Утвърдени приемни семейства с настанени деца

Работата се осъществява в обхвата и по методологията, описани в  Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Приемна грижа и при спазване на  стандартите  за предоставяне на социалната услуга, заложени в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Центровете разполагат с обучен и подготвен екип. Дейностите са съобразени с утвърдената Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство.

 • Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги

            Програмата е за подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за  успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции/ услуги от резидентен тип.

            Включва дейности и услуги, насочени към повишаване автономността и развитието на уменията за самостоятелен живот на децата от институциите и в услуги от резидентен тип и за подкрепа на младежите, напускащи специализираните институции в прехода им към самостоятелен живот:

 • Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства

            Програмата включва  набор от дейности, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно в зависимост от установените от оценката нужди за подкрепа на детето и неговите родители:

 • Програма за превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства

      Услугите в това направление имат за цел да намалят броя на отпадащите от училище деца и млади хора, като повишат мотивацията и създадат положителна нагласа към училището и учебния процес.

             „Фонд за подкрепа на семейства в криза“ като част от програмите по превенция и реинтеграция.

 • Включва консултиране, посредничество, застъпничество и придружаване за осигуряване на достъп на децата и семействата до здравни, образователни услуги, социално подпомагане, издаване на лични документи и др., достъп до услуги за семейно планиране, посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата, като дейности по всяка от програмите.
 • и други програми, в зависимост от потребностите на общността, тъй като практиката е широкообхватна и контекста в различните региони е различен.
 • Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;
 • Информационна програма за родители в раздяла, преди, по време или след развод;
 • Консултиране на разведени родители или родители в процес на развод за преодоляване на синдрома на родителско отчуждение;
 • Изслушване в синя стая;

Контакти:
052/ 521 028 – телефон на Центъра за обществена подкрепа

0887/ 787 288 – управител

e-maill:cop_vladislavovo@abv.bg

Още по темата

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448