С 0.4% повече в сравнение с 2020 г. е нараснало жилищното строителство във Варна

Варна<+> 12.07.2022 13:10 Снимка: ДНЕС+

С 0.4% повече в сравнение с 2020 г. е нараснало жилищното строителство във Варна

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 101.5 хил. жилищни
сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2020 година. В градовете се намират 54.7% от всички
жилищни сгради, а в селата - 45.3%. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия
жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените
сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 80.2 хил. или 79.0% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 6.7%, панелните - 1.6%, а сградите с друга
конструкция - 12.7%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. -
17.9%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.7%. Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област Варна е 269.7 хиляди. В градовете се намират 220.4 хил. жилища или 81.7% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2021 г. е 576,
като в градовете тя е 564, а в селата - 632. По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 70.3% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 20.2%, а едностайните са 9.5%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.7, като за градовете
показателят е 1.8 лица, а за селата - 1.6. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 254.1 хил. или 94.2% от общия жилищен фонд на област Варна.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 19 638.1 хил. кв. метра. Средната полезна
площ на едно жилище в областта е 72.8 кв. м., като в градовете тя е 73.3 кв. м., а в селата - 70.5 кв.
метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 34.6 кв. м., като за
градовете тя е 34.0 кв. м., а за селата 37.7 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация,
водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно
или газ).
От всички 269.7 хил. жилища в област Варна 74.3% са електрифицирани, с водопровод и
канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно
отопление са 21.2%, само електрифицираните - 2.7%, а електрифицирани само с водопровод - 1.6%. 

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648