РИОСВ - Варна извърши последващ контрол на депото за неопасни отпадъци в землището на с. Богдан

Варна<+> 04.08.2020 09:37 Снимка: ДНЕС+

РИОСВ - Варна извърши последващ контрол на депото за неопасни отпадъци в землището на с. Богдан

На 31.07.2020 г. експерти на РИОСВ-Варна извършиха последващ контрол на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“ във връзка с дадените предписания на кмета на община Добрич за предприемане на незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене на пожара.

Констатирано е, че вследствие на предприетите действия от община Добрич и РС ПБЗН - Добрич тлеенето на депото е ограничено до участък с приблизителна площ от един дка по южния скат. Посоката на вятъра е от юг и димните газове се насочват към Добрич. Дейностите по запръстяване на участъка продължават. В изпълнение на предписанията в РИОСВ-Варна е постъпила и програма от мерки, набелязани от община град Добрич за потушаване тлеенето на депото.

За осъществяване на контрол по основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в приземния слой на града, Мобилната автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна бе позиционирана на центъра на Добрич, площад „Свобода“, за периода 24-28.07.2020 г.

При извършената оценка на резултатите е констатирано:

  • по замърсител ФПЧ10 резултатите са под средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 μg/m3, като най-високата регистрирана стойност е - 34 μg/m3. В ранните часове на денонощията за периоди от около два часа  са регистрирани единични превишения, достигащи до 209 μg/m3  по същия показател.
  • по замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид и озон данните са значително под нормите за съответния замърсител.

В законодателството по опазване на околната среда (което е изцяло хармонизирано с Европейските екологични норми) няма норми за неприятни миризми.

CHF CHF 1 1.81129
GBP GBP 1 2.14119
RON RON 10 4.01171
TRY TRY 10 2.20477
USD USD 1 1.68113