Програми и услуги, предоставяни от Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Варна<+> 30.07.2021 13:51 Снимка: ДНЕС+

Програми и услуги, предоставяни от Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се помещава на втория етаж в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“. Капацитетът му е 80 места и до момента всички са запълнени с ползватели, които сами са заявили нужда от предоставяните услуги, и от деца и родители насочени с направления от Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето” гр. Варна, уточни управителят на ЦОП Андриана Русева. Екипът от социални работници, психолози и педагози ще обслужва случаи както от кварталите Галата, Боровец, така и от цяла Варна.

В центъра за обществена подкрепа се предлагат семейни, социални и здравни консултации, консултиране по правни въпроси, оказва се психологическа помощ и подкрепа на деца и техните семейства, психотерапевтична работа с деца, преживели насилие. Основната цел на екипа в центъра е да работи за превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им.

 

Целевата група, за която са предназначени услугите в ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“, са деца до 18 години, живеещи в семейства в риск, застрашени от отпадане или вече отпаднали от образователната система, деца, потребители на социални услуги в специализираните институции, както и други, нуждаещи се от социална подкрепа. Ползватели на услугите могат да бъдат жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството. Тук могат да намерят подкрепа още и деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, както и младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

 

Центърът предлага широк пакет от програми включващи разлчини дейности и услуги, които да отговарят на потребностите на ползвателите.

 

 1. I. Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства)

Целта на услугите е да се осигури връщането на деца в семейна среда, която е безопасна и подходяща за развитието им. Планирането на услугите става в тясно сътрудничество и обмен на информация с ДСП/ОЗД, като се търси активното участие на семейството.

Дейностите са насочени към детето и неговото семейството, и се осъществяват както в периода на подготовка за реинтеграция, така и в периода на слединтеграционно наблюдение.

 

 

 1. Подготовка и подкрепа на детето и семейството за осъществяване на Реинтеграция в семейна среда
 • Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му.
 • Директна работа с дете – подготовка и подкрепа на детето за връщането в биологичното семейство.
 • Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, посредничество и съдействие за включване в трудова дейност, достъп до медицински услуги и др.
 • Работа за оценка и повишаване родителския капацитет - умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие.
 • Подкрепа на срещите между детето и семейството, улеснява общуването между детето и родителите, наблюдава протичането им и развитието на отношенията между детето и семейството.
 • Подготовка и работа с родителите и разширеното семейство за създаване и/или възстановяване на връзките родители – дете;
 • Семейно консултиране и подкрепа – подобряване на семейното функциониране чрез разрешаване на причините довели до извеждане на детето от семейството.
 • Мобилна работа

 

 1. Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция.
 • Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряване на общуването между членовете на семейството.
 • Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността, с оглед по-добро посрещане потребностите на детето.
 • Подкрепа в задоволяване на образователните потребности на детето.
 • Работа с родителите и разширеното семейство за възстановяване на връзките между членовете на семейството и благоприятстване на взаимоотношенията.
 • Семейно консултиране и подкрепа след връщане на детето вкъщи – Подкрепа на промените в живота на детето и семейството.
 • Мобилна работа

 

 

 1. II. Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители:

Подкрепата е насочена към детето, преживяло насилие, сиблингите, родителя, който не е насилник, може да включва също работа с родителя-насилник. Тя започва от първоначалния контакт с детето и семейството и преминава през оценката и изработването на конкретна терапевтична програма. Осъществяват се:

 • Консултиране - оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие;
  • Изслушване в подходяща среда на детето жертва или свидетел на насилие;
  • Индивидуална работа, насочена към преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето;
  • Оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие;
  • Информиране;
  • Насочване.
  • Психологическа подкрепа.
  • Работа със семейството за развитие и надграждане на родителските умения.
  • Грижи и образователна подготовка – включване на децата в различни дейности, организирани от екипа.
  • Посредничество и съдействие за задоволяване образователните потребности на детето.
  • Пълноценно ангажиране на свободно време.

 

IІІ. Програма за работа с деца с поведенчески  Превенция на отклоняващо поведение

Услугата е съставена от набор от дейности, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно, в зависимост от установените нужди за подкрепа на детето и неговите родители:

 • Социално, педагогическо и психологическо консултиране и подкрепа на детето.
 • Програми за развитие на социални умения на децата, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение и др., които могат да се прилагат индивидуално или групово.
 • Извънкласни занимания и дейности- спортни занимания, ателиета, клубове по интереси и др.;
 • Педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; подпомагане връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им, подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето - възстановяване и укрепване на взаимоотношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.
 • Мобилна работа

 

ІV. Програма за превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

 

Услугите в това направление имат за цел да намалят броя на отпадащите от училище деца и млади хора, като повишат мотивацията и създадат положителна нагласа към училището и учебния процес. Дейности:

 • Оценка на риска от отпадане от училище.
 • Педагогическа подкрепа за попълване на образователни дефицити - индивидуална и групова.
 • Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и др. затруднения.
 • Професионално ориентиране и консултиране.
 • Програми за придружаване на детето - комплекс от дейности, които са неформални извънучилищни и извънкласни занимания. Работи се преди всичко за мотивацията и желанието на детето да учи.
 • Насочване и посредничество за включване в различни спортни, културни и образователни дейности, които помагат на детето да осмисли свободното си време, да се справи със затрудненията в ученето, да участва активно в различни форми на социален живот, да натрупа нов позитивен социален опит.
 • Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище.
 • Групова работа с ученици по посока превенция отпадане от училище.
 • Мобилна работа

 

 1. V. Семейно консултиране и подкрепа и превенция от Родителско отчуждаване.

Услугата цели развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата. Осъществява се основно чрез:

 • Информиране и насочване към адекватни услуги в общността.
 • Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните   задължения, свързани с детето.
 • Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и др. затруднения.
 • Извънкласни занимания и дейности за децата - спортни занимания, ателиета, клубове по интереси и др.;
 • Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица, които полагат грижи за детето, с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му.
 • Провеждане на срещи на родители и деца в процес на развод и/или в процедура на договаряне на режим за посещения при съдебни спорове.
 • Информационна програма за родители в раздяла, преди по време или след развод;
 • Медиирани срещи
 • Контактен център
 • Насочване.
 • Мобилна работа

 

 1. VI. Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.

Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Работата по това направление е насочена към бременни и семейства, при които има риск от изоставяне на детето или настаняването му в специализирана институция, поради неглижиране и невъзможност на семейството да осигури нормални условия за отглеждане на детето. След извършване на оценка на потребностите се предлагат:

 • Социална работа с непълнолетни бременни и бременни в риск от изоставяне на детето и осъществяване на взаимодействие със структурите на доболничната помощ, с цел установяване и регистриране на бременността в ранен етап.
 • Семейно консултиране, подкрепа, информиране, здравни съвети, групови обучения във връзка с пренатална и постнатална грижа, с цел развиване и повишаване родителския капацитет на бременните.
 • Услуги за подкрепа на семействата - консултиране, подкрепа и придружаване, насочени към основните аспекти на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома, бюджетиране, управление на времето, насоки за търсене на работа и др.
 • Консултации, насочени към повишаване на родителския капацитет в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата /хранене, хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст, предпазване на детето от злополуки и насилие, стимулиране на психическото развитие на деца, справяне с проблемно поведение на детето и др./.
 • Консултиране и предоставяне на информация, обучения във връзка със семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве и повишаване на сексуалната култура.
 • Организиране на образователни и информационни кампании, насочени към рискови социални групи и общности: Промоция на здравословния начин на живот; Превенция на ранна бременност; Повишаване на сексуална култура и подобряване на репродуктивното здраве; Превенция на полово предаваните болести.
 • Мобилна работа

 

VII. Програма за подкрепа и консултиране на семейства в общността

Услугата цели развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата, включително работа с деца, въвлечени в родителски конфликти и в риск от родителско отчуждение.

Дейностите, които се предоставят са:

 • Информиране и насочване към адекватни услуги в общността.
 • Индивидуални психологически и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето.
 • Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица, които полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му; мотивиране на родители за записване на малки деца в детски градини и ясли.
 • На територията на ЦОП да се провеждат срещи между дете, настанено в приемно семейство, и биологичен родител, под наблюдението на професионалисти;
 • Провеждане на срещи на родители в процес на развод и/или в процедура на договаряне на режим на посещения с детето/децата при съдебни спорове.
  • Информационна програма за родители в раздяла, преди по време или след развод;
 • Контактен център - Провеждане на срещи на родители в процес на развод и/или в процедура на договаряне на режим на посещения с детето/децата при съдебни спорове.

VIII. Програма в подкрепа на осиновяването

Дейностите за подкрепа са съобразени с Програмата за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване, утвърдена от министър на труда и социалната политика.

 • Провеждане на обучение на кандидат-осиновители;
 • Наблюдения и подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето – обучение, и развитие на родителски умения за установяване на значима връзка с децата; консултиране и подкрепа за справяне със сложна и трудна информация за децата, включително осигуряване на професионална подкрепа в домашна среда след осиновяването.
 • Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение загубите, които преживява в процеса на осиновяване, трудности в адаптацията, развитие на идентичността и др.
 • Включване на медиатори при необходимост.
 • Създаване на групи за обмен на опит и взаимопомощ с участието на осиновители и кандидат-осиновителI

 

 1. Програма в подкрепа на приемна грижа
 • Провеждане на обучение на кандидат-приемни родители /професионални, доброволни/
 • Осъществяване на срещи между дете и биологичен родител, настанено в приемно семейство в присъствието на специалист;
 • Наблюдение и подкрепа на деца и семейства /приемна грижа, осиновяване/ - подкрепа по отношение загубите, които преживява детето в процеса на осиновяване, трудности в адаптацията, развитие на идентичността и др.
 • Наблюдене и подкрепа на деца, настанени в семейства на близки и роднини - подкрепа по отношение загубите, които преживява детето, трудности в адаптацията, развитие на идентичността и др

 

 

 1. X. Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги:

 

Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип.

Дейности и услуги, насочени към повишаване автономността и развитието на уменията за самостоятелен живот на децата от институциите и в услуги от резидентен тип и за подкрепа на младежите, напускащи специализираните институции в прехода им към самостоятелен живот:

 

 • Изготвяне на оценка на потребностите и на индивидуален план за развитие на умения за самостоятелен живот
 • Групова работа за развитие на умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца, напускащи институцията
 • Психо-социално консултиране по посока развитие умения за себепознание и адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране;
 • Професионално консултиране - изследване и актуализиране на професионалната ориентация и развитие на умения за включване в трудова заетост;

 

 

 

XIV. Провеждане на кампании - работа с обществеността и/или високо рискови групи - включва подготовка и реализиране на информационни   кампании.

Основната цел е повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността.

 

XIII. Подкрепа на  деца с увреждания и СОП – услугата е насочена към семейства и обкръжението на деца със специални нужди.

 • Психо-социално консултиране на семейства с деца със специални нужди.
 • Съветване по отношение на специфичните проблеми и потребности на семейството при отглеждане на дете с увреждане.
 • Насочване за специализирани консултации с други институции /лекар, логопед, юрист и др./, което ще позволи по-пълноценно посрещане на нуждите на детето и семейството му.
 • Групи за родители и близки – организиране на групи за родителите на деца с увреждания, предоставяне на възможност за взаимна подкрепа и участие в обучения по важни за тях теми и проблеми, свързани с отглеждането и партнирането на детето им, както и взаимодействието им с околните.

 

Център за  обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се управлява от Фондация „Владиславово“, която от 20 г. работи за подобряване на социалното положение и качеството на живот на различни уязвими групи и общности. За този дълъг период специалистите на фондацията са помогнали на хиляди хора да намерят решение на различни социални проблеми.

 

Фондацията разполага с високо квалифициран и обучен екип. Всеки професионалист от екипа на ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“ признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.


За контакти:

052/800 097
0882/ 330 008 Андриана Русева-Управител

Email: cop_asparuhovo@abv.bg

Още по темата

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448