Програми и услуги, които предоставя ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Варна<+> 30.09.2021 11:43 Снимка: ДНЕС+

Програми и услуги, които предоставя ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“

Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се помещава на втория етаж в ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в район „Аспарухово“. Капацитетът му е 80 места и до момента всички са запълнени с ползватели, които сами са заявили нужда от предоставяните услуги, и от деца и родители насочени с направления от Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето” гр. Варна, уточни управителят на ЦОП Андриана Русева. Екипът от социални работници, психолози и педагози ще обслужва случаи както от кварталите Галата, Боровец, така и от цяла Варна.

В центъра за обществена подкрепа се предлагат психологически, социални и здравни консултации, консултиране по правни въпроси, оказва се психологическа помощ и подкрепа на деца и техните семейства, психотерапевтична работа с деца, преживели насилие. Основната цел на екипа в центъра е да работи за превенция на изоставянето на деца от уязвимите социални групи, тяхната интеграция и реинтеграция чрез реализиране на социални услуги, адекватни на потребностите на децата и семействата им.

Целевата група, за която са предназначени услугите в ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“, са деца до 18 години, живеещи в семейства в риск, застрашени от отпадане или вече отпаднали от образователната система, деца, потребители на социални услуги в специализираните институции, както и други, нуждаещи се от социална подкрепа. Ползватели на услугите могат да бъдат жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството. Тук могат да намерят подкрепа още и деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип, както и младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

Центърът предлага широк пакет от програми включващи разлчини дейности и услуги, които да отговарят на потребностите на ползвателите.

  1. I. Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства)

 

  1. Подготовка и подкрепа на детето и семейството за осъществяване на Реинтеграция в семейна среда
  2. Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция.

 

  1. II. Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители.

IІІ. Програма за работа с деца с поведенчески  Превенция на отклоняващо поведение

Услугата е съставена от набор от дейности, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно, в зависимост от установените нужди за подкрепа на детето и неговите родители:

ІV. Програма за превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане от училище и техните семейства.

  1. V. Семейно консултиране и подкрепа и превенция от Родителско отчуждаване.

Услугата цели развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата. Осъществява се основно чрез:

  1. VI. Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.

Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Работата по това направление е насочена към бременни и семейства, при които има риск от изоставяне на детето или настаняването му в специализирана институция, поради неглижиране и невъзможност на семейството да осигури нормални условия за отглеждане на детето. След извършване на оценка на потребностите се предлагат:

 

VII. Програма за подкрепа и консултиране на семейства в общността

VIII. Програма в подкрепа на осиновяването

 

  1. Програма в подкрепа на приемна грижа

 

  1. X. Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги

 

XIV. Провеждане на кампании - работа с обществеността и/или високо рискови групи - включва подготовка и реализиране на информационни   кампании.

Основната цел е повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността.

 

XIII. Подкрепа на  деца с увреждания и СОП – услугата е насочена към семейства и обкръжението на деца със специални нужди.

 

Център за  обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се управлява от Фондация „Владиславово“, която от 20 г. работи за подобряване на социалното положение и качеството на живот на различни уязвими групи и общности. За този дълъг период специалистите на фондацията са помогнали на хиляди хора да намерят решение на различни социални проблеми.

Фондацията разполага с високо квалифициран и обучен екип. Всеки професионалист от екипа на ЦОП “Бъдеще за децата на Аспарухово“ признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.


За контакти:
0882/ 330 008 Андриана Русева-Управител

Email: cop_asparuhovo@abv.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448