Пожарната безопасност на земеделските земи

Варна<+> 11.06.2020 14:35 Снимка: ДНЕС+

Пожарната безопасност на земеделските земи

Със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Варна е обявено началото на пожароопасен сезон в земеделски земи в област Варна.
Правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.
Изискванията на Наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
Част от тях са:
- Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;

- Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

- В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници;

- При започване на жътвата се предвижда противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м за отделяне на площите, засети с житни култури, от:
1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
2. автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.
4. стълбове, мачтови трафопостове и др. на въздушните електропроводи;

- Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

CHF CHF 1 1.78452
GBP GBP 1 2.27256
RON RON 10 3.96937
TRY TRY 10 1.90528
USD USD 1 1.61893