От всички 283.6 хил. жилища в област Варна 69.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация

Варна<+> 05.12.2023 12:39 Снимка: ДНЕС+

От всички 283.6 хил. жилища в област Варна 69.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 105.3 хил. жилищни сгради или с 3.8% повече в сравнение с 2021 година. В градовете се намират 55.8% от всички жилищни сгради, а в селата - 44.2%. Жилищните сгради в областта представляват 5.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 92.6 хил. или 87.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.0%, панелните - 1.3%, а сградите с друга конструкция - 7.8%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. - 16.6%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2021 г. - 0.5%.

Към 31.12.2022 г. броят на жилищата в област Варна е 283.6 хиляди. В градовете се намират 233.3 хил. жилища или 82.3% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2022 г. е 658, като в градовете тя е 643, а в селата - 740.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 70.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 22.4%, а едностайните са 6.7%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.5, като за градовете показателят е 1.6 лица, а за селата - 1.4.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 22 601.0 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 79.7 кв. м., като в градовете тя е 79.3 кв. м., а в селата - 81.5 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 39.6 кв. м., като за градовете тя е 38.4 кв. м., а за селата 46.0 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 283.6 хил. жилища в област Варна 69.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 3.9%, само електрифицираните - 4.9%, а електрифицирани само с водопровод - 21.1%.

CHF CHF 1 2.05444
GBP GBP 1 2.28624
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 5.80215
USD USD 1 1.80961