Община Варна кани варненци на обществено обсъждане във връзка с изграждане на социални жилища

Варна<+> 25.11.2019 15:55

На 26.11.2019 год. от 17,00 часа в зала №12 на Младежки дом- Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение в град Варна”.Същото се подготвя от Община Варна в изпълнение на Инвестиционна програма, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001- 1.040- 0038- C01 от 14. 07. 2016г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001- 1.040, което е част от Процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001- 1.001- 039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014- 2020г.

Целите на проектното предложение са насочени към:
1. Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от насилието
2. Осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.
Проектното предложение предвижда изграждането на 10 съвременни еднофамилни жилища на терен 100% общинска собственост.

В тях ще бъдат настанени лица, на които ще бъде предложен освен дом, с нормални битови условия и комфорт на пребиваването и мерки за осигуряване на заетост, възможности за получаване на образование, мерки в областта на здравеопазването, в областта на социалната интеграция и превенция на социалното изключване.

Разчитаме на Вашето активно участие в общественото обсъждане на инициативата на Община Варна за изграждане на такъв тип инфраструктура.
CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29746
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.58986
USD USD 1 1.80145