Комплекс за социални услуги „Аспарухово“ към Фондация „Владиславово“

Варна<+> 26.05.2023 15:31 Снимка: ДНЕС+

Комплекс за социални услуги „Аспарухово“ към Фондация „Владиславово“

Комплекс за социлни услуги Аспарухово с целеви групи „Всички деца“, „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“, „Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“, „Деца с увреждания“, „Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“, капацитет 80 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна, с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, функционира съгласно сключен Договор № Д21001584ВН от 12.10.2021г. с Община Варна за срок от три години. 

Социалните  услуги, които се предоставят в Комплекса за социални услуги Аспарухово са дейности за подкрепа на децата и лицата за превенция и преодоляване на социално изключване, реализиране на права, подобряване качеството на живот. Основават се на социална работа, която е основана на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, семейство или общност за подобряване на качеството им на живот. Развиване на умения да използват собствените си възможности и тези на общността при посрещане на техните потребности. Индивидуален подход, който включва професионална подкрепа и придружаване на лицето, при които конкретните му потребности, способности и възможности се поставят в центъра на работата. Индивидуална оценка на потребностите, която включва професионално проучване на житейската ситуация, психо-социално състояние, целящи да определят неговите емоционални и социални потребности, както и потребности от развитие и резлизация, които да насочат социлалната работа. Оценката включва професионални становища, заключения, изводи и препоръки основани на анализ.

За услугите, които се предоставят в Комплекса за социални услуги Аспарухово, Фондация „Владиславово“ като доставчик на социални услуги има издадени лицензи за пет основни дейности от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) Съгласно закона за социални услуги:

 1. „ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ”
 2. „ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО”
 3. „ОБЩНОСТНА РАБОТА”
 4. „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”
 5. „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”

Целеви групи:

„Всички деца“;

„Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“;

 „Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“;

„Деца и пълнолетни лица с увреждания“,

 „Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“.

 

Основни принципи при прдоставяне на социалните услуги:

Комплекс за социални услуги Аспарухово работи при спазване на следните принципи:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране на най-добрия интерес на лицето, съгласно Конвенцията за правата на човека
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето/лицето;
 • Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;
 • Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;
 • Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
 • Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в КСУ;
 • Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа;
 • Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата/лицата;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Поверителност.

 

В Комплекс за социални услуги Аспарухово се предоставят услуги свързани с:

 • Ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа;
 • Превенция на изоставянето;
 • Подготовка на деца и семейства за реинтеграция, наблюдение и подкрепа след осъществена реинтеграция;
 • Превенция на насилието;
 • Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
 • Превенция на отклоняващо се поведение;
 • Психологическо консултиране на деца и родители;
 • Социално-педагогическо и психилогическо консултирне на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Оценка на родителски капацитет;
 • Приемна грижа- набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
 • Наблюдение на деца настанени в приемни семейства;
 • Наблюдение на деца, настанени в семейства на близки и роднини;
 • Информационна програма за родители при раздяла, в процедура на развод или след развод;
 • Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедурана развод или след развод;
 • Неделно училище за родители;
 • Групова работа за деца и родители;
 • Група за взаимопомощ.

 

Създадената организация на работа позволява ефективно да се изпълняват поставените цели на Комплекса за социални услуги и да се управляват наличните ресурси. При организирането и предоставянето на услугите, се изготвя пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в съответствие с действащото в страната законодателство и разпоредби. Организацията на Комплекс за социални услуги е ориентирана към активното включване на децата в риск и зачитане на правото на свободно изразяване на мнение по въпроси, които го касаят. Въведеното работно време от 07:00ч. до 19.00ч. предоставя възможност за пълното обхващане на децата и техните семейства, като осигурява достъп до услугите, съобразен с ангажираността на различни групи потребители. Комплекса за социални услуги разполага с екип от висококвалифицирани специалисти-социални работници, психолози и педагози. Персоналът е обучен и поддържа високо ниво на компетентност за посрещане потребностите на ползвателите на услугите.

Комплекса за социални услуги е специално място, където всеки винаги може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, подкрепа и информация. Развитието и утвърждаването на комплекса допринася много за това той да бъде желан партньор и място, където деца и семейства намират своя опора в преодоляване на житейските трудности, получавайки нужното уважение, доверие, съпричастност, подкрепа и сигурност.

 

Комплекс за социални услуги Аспарухово е ситуиран в район Аспарухово на ул. „Народни будители” №5, ет.2 – ляво крило.

Разполага и два изнесени офиса със следното местоположение:

гр.Варна, район "Одесос", п.к.9000, ул. "8-ми март" № 2, вх.В, етаж 3, апартамент № 67 и район „Владислав Варненчик“, находящ се на пазара.

 

За контакти

Андрияна Русева

Председател на УС на Фондация „Владиславово“ и

Управител КСУ „Аспарухово“

Телефон: 0888834888;

e-mail: cop_asparuhovo@abv.bg

CHF CHF 1 2.05078
GBP GBP 1 2.31374
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.57012
USD USD 1 1.82993