Кметът на варненския район "Одесос" с предсрочно прекратени пълномощия от ОИК

Варна<+> 03.02.2024 13:11 Снимка: ДНЕС+

Кметът на варненския район "Одесос" с предсрочно прекратени пълномощия от ОИК

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Одесос“ Цветнен Цветков.

Решението е публикувано на сайта на ОИК. За случилото се ще бъде уведомена ЦИК, на която ще бъдат представени и документите, на чието основание са прекратени пълномощията на Цветков.

Решението на ОИК подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна.

От комисията посочват, че към сигнала за несъвместимостта на Цветков с позицията районен кмет е приложена разпечатка от Търговския регистър, че той има фирма – ЕТ „ТУКИ – Цветков – Цветнен Цветков“, което изисква ОИК да извърши проверка по случая. Комисията е уведомила Цветков за постъпилите документи и му е предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок. В рамките на правомощията си ОИК е извършила проверка и е събрала доказателства.

В настоящия случай правната рамка за несъвместимост на действащ районен кмет е заложена в чл. 41 и чл. 42 на ЗМСМА, посочват от комисията. Те гласят, че кметовете на райони не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Положилите клетва като кметовете на райони разполагат с едномесечен срок да предприемат необходимите стъпки за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност, ако при избирането си заемат такава или имат фирма. Срокът тече от полагането на клетвата. Те трябва да уведомят писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и ОИК. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър показва, че Цветков е собственик на фирма, а в едномесечния срок от полагането на клетва не е предприел действия за заличаването й.


РЕШЕНИЕ
№ 294
Варна, 02.02.2024

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на Цветнен Димитров Цветков, като районен кмет на район Одесос, община Варна.

       В ОИК Варна с вх.№ 469/29.01.2024 г. е получен сигнал относно несъвместимост на Цветнен Димитров Цветков с ЕГН *********  като районен кмет на район Одесос, община Варна. Към сигнала е приложена разпечатка от Търговски регистър за наличие на фирма на Цветнен Димитров Цветков - ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ с ЕИК 040039484 и е изложено искане ОИК Варна да направи проверка след което да упражни правомощията си по чл.42 ЗМСМА относно предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район Одесос.

       Посочените в сигнала обстоятелства налагат извършването на проверка от страна на ОИК Варна за наличие на нарушение на законовата забрана по чл.41 ал.1 и задължението на избрано за кмет лице по чл.41 ал.3 ЗМСМА.

       Със свое решение № 292/06.11.2023 г. ОИК Варна е уведомила Цветнен Димитров Цветков за постъпили в комисията документи, даващи основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като районен кмет на район Одесос, община Варна и е предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок.

      В кръга на правомощията си ОИК Варна извърши проверка за наличие на обстоятелства за несъвместимост на кмета на район Одесос и събра относимите доказателства във връзка с изложените в горния сигнал искания.

      В настоящия случай правната рамка относно несъвместимост на действащ районен кмет е заложена в чл.41 и чл.42 на ЗМСМА.

      Съгласно изискването на чл. 41 ал.1 ЗМСМА кметовете на райони не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

      Съгласно нормата на чл. 41 ал.3 ЗМСМА положилите клетва като кметовете на райони разполагат с  едномесечен срок да предприемат необходимите стъпки за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност, когато при избирането си за кмет заемат такава длъжност или осъществяват дейност по горната алинея. Срокът тече от полагането на клетвата. Лицата уведомяват писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

      Във връзка с горното ОИК следва да установи има ли, в разрез с нормата на чл. 41 ал.1 ЗМСМА, извършване на нарушение от Цветнен Димитров Цветков в срока на мандата му като районен кмет и има ли предприети в законовоопределения срок на чл.41 ал.3 ЗМСМА стъпки за прекратяване на тази дейност, за което писмено са уведомени председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

      От Удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър с изх. №20240129111747/29.01.2024 г. с вписани обстоятелства по партидата на ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ с ЕИК 040039484 става видно, че към горната дата лицето търговец и собственик на цитираната фирма е Цветнен Димитров Цветков, с ЕГН *********.

     По партидата не са правени други вписвания и не са подавани заявление от 2010 г.

     От справка с изх. №1013-03-72Н/29.01.2024 г. на ТД Варна на НОИ е видно, че към горната дата в Националния осигурителен институт не е постъпвало заявление-декларация от ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“, съгласно чл.5, ал.10 КСО.

      От писмо с рег.№ 24000070ВН_001ВН/29.01.2024 г. на Председател на ОС Варна е видно, че към горната дата в канцеларията на Председател на Общински съвет Варна не е

постъпвало уведомление от Цветнен Димитров Цветков, с ЕГН ********* във връзка с чл.41, ал.3 ЗМСМА.

      От справка във входящ регистър на ОИК Варна се установи, че от Цветнен Димитров Цветков, с ЕГН ********* в комисията не е постъпвало уведомление във връзка с чл.41, ал.3 ЗМСМА.

      Правната уредба относно ЕТ се съдържа в чл.56 и сл. на ТЗ. Едноличният търговец е вид търговец и развива търговска дейност по смисъла на чл.1 от ТЗ. Съгласно чл.60а ЕТ прекратява дейност след заличаване в Търговски регистър.

      Съгласно чл.5,ал.10 КСО при прекратяване на дейност търговското дружество осигурител (ЕТ), чието заличаването подлежи на вписване в Търговския регистър, предава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт всички съхранявани при него осигурителите документи. Горното представлява задължително условие за вписване на заличаването в Търговски регистър.                                           

       Възоснова горното ОИК Варна приема за установено следното:

       ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ е търговец и извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ от 2010 г., като продължава горното и към момента на приемане на настоящото решение.

       Цветнен Димитров Цветков с ЕГН ********* е обявен за избран за районен кмет на район Одесос с влязло в сила решение с № 282/06.11.2023 г. на ОИК Варна. Съгласно чл.38 ал.4 ЗМСМА пълномощията на кмета на район възникват от полагането на клетва. Цветнен Димитров Цветков е положил клетва като районен кмет на 13.11.2023 г. и е действащ районен кмет на район Одесос.

       Цветнен Димитров Цветков, чрез фирмата си ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ с ЕИК 040039484 извършва дейност, по смисъла на Търговския закон, явяваща се несъвместима с нормата на чл. 41 ал.1 ЗМСМА непрекъснато от регистрацията на ЕТ-то, като продължава горното и към момента на приемане на настоящото решение. В този смисъл той е нарушил изискването на чл.41 ал.3 ЗМСМА, като нарушението продължава и към момента на приемане на настоящото решение.

      В едномесечен срок, считано от деня на полагане на клетва Цветнен Димитров Цветков не е предприел действия пред ТД на НОИ във връзка с изискване на процедурата пред Търговски регистър за бъдещо заличаване на ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ с ЕИК 040039484. Такива действия не са предприети и до 29.01.2024 г. В получено на 01.02.2024 г. възражение от същия отново липсва заявление за предприети такива действия. В законовия едномесечен срок в Търговски регистър не е подавано заявление за заличаване на разглежданото ЕТ. В едномесечен срок, считано от деня на полагане на клетва Цветнен Димитров Цветков не е предприел действия по писмено уведомяване на председателя на Общински съвет Варна и ОИК Варна за заличаване на ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ – ЦВЕТНЕН ЦВЕТКОВ“ в Търговски регистър. Такива действия не са предприети и към момента на взимане на настоящото решение. В този смисъл Цветнен Димитров Цветков е нарушил и изискването на чл.41 ал.3 ЗМСМА.

       За да се произнесе по искането в сигнал вх.№ 469/29.01.2024 ОИК Варна взе предвид следното:

       Нарушението на забраната по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА е винаги налице при наличие на регистриран търговец в Търговския регистър. Законовата разпоредба изключва съвместяване на функциите на кмет на район с извършване на дейност или заемане длъжност визирана по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Изискването е императивно, следва да се спазва за целия период на мандата и е продиктувано от волята на законодателя да изключи дори потенциална възможност за конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение и/или права. Липсата на преустановяването на това нарушение към момента на вземането на решение от ОИК би изисквало процедиране според хипотезата на чл.42, ал.1, т.9 от ЗМСМА относно установяване на основание за налична несъвместимост и прекратяване пълномощията на действащ районен кмет.

      В свое решение № 13/24.09.2020 г. по к. д. № 5/2020 г. Конституционния съд на Република България изрично подчертава че в своята преценка правоприлагащия орган трябва да предвиди механизъм, посредством който се изключва „автоматизмът" на настъпването на правните последици на несъвместимостта. Той се отнася до задължителната преценка за наличието, респ. липсата на несъвместимост, съответно на основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, която се извършва от общинската избирателна комисия.

      В този смисъл ОИК като административен орган следва да събере и разгледа всички относими факти като ги съотнесе с хипотезите на приложимите законови норми.

     ЗМСМА е предвидил гаранции негативните последици за лицето да не настъпват автоматично, а единствено при неспазването на определената процедура и срок. Евентуалните негативни последици от неизпълнението на задължението би следвало да настъпят само при неосъществяването на факти, които са под контрола и във властта на задължения субект, а не са в зависимост от други външни фактори. Такава възможност е предвидена в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

    Текстът на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА задължава лицето, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, да изпълни три кумулативно предвидени изисквания: да предприеме необходимите действия за прекратяването на дейността/освобождаване от заеманата длъжност; да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет; да уведоми писмено за това общинската избирателна комисия. В разглеждания случай по нито едно от предвидените изисквания, включително и към момента на взимане на настоящото решение не са предприети никакви действия. В настоящото производство ОИК е дала възможност на засегнатото лице да се защити като възрази в тридневен срок срещу изложеното в разглеждания сигнал. Такова възражение е депозирано в ОИК Варна на 01.02.2024 г. и не съдържа нови факти или обстоятелства даващи основание да се приеме за изпълнено кое да е от горецитираните изисквания на ЗМСМА. Без да се представя доказателство, във възражението се твърди подаване на уведомление до ТД на НАП, което не представлява част от законовата процедура за заличаване на ЕТ в Търговски регистър. Прилага се копие от обратна разписка от писмо до КПКОНПИ (дирекция публичен регистър) и копие от обратна разписка от писмо до Председателя на ОС Варна във връзка с чл.35 ЗПКОНПИ. От приложените копия на обратни разписки не може да се направи извод за действия във връзка с чл.41 ал.1 и ал.3 ЗМСМА, тъй като са евентуални действия предприети в изпълнение на задължения по друг закон и пред друг административен орган. Отделно от това от приложените копия от обратни разписки не може да бъде направен извод за съдържанието на заявленията.

      В горецитираното решение на КС на Република България ясно се обосновава възгледа че отстраняването на несъвместимост може да бъде постигнато единствено чрез волеизявление на лицето за прекратяване на едното от двете паралелно съществуващи правоотношения, по които то е страна. В кръга на правомощията си, друг правен субект (административен орган) би могъл да прекрати съществуващата несъвместимост в случай, че тя не е прекратена от самото лице в установения в закона срок. Член 41 ал.1 от ЗМСМА не позволява съвместяване на публичните функции на кмет на район с извършване на дейност или заемане на длъжност от кръга на визираните в нормата. От страна на Цветнен Димитров Цветков липсват предприети действия или недвусмислено заявление разкриващо намерение за преодоляване забраната по чл.41 ал.1 от ЗМСМА. Може да се приеме и ex lege че са налице основания за предсрочно прекратяване пълномощията на основание чл. 42, ал.1, т.9  при установено нарушение на чл.41 ал.1  ЗМСМА.

     От страна на Цветнен Димитров Цветков липсва действие или недвусмислено заявление разкриващо намерение в изпълнение и на задължението по чл.41 ал.3 от ЗМСМА, въпреки че му бе даден подходящ срок за предоставяне на документи, които би следва да са налични в него.

     В този смисъл, в настоящото производство не се установи волеизявление или дори индиция за такова от Цветнен Димитров Цветков и може да се направи обоснован извод, че лицето не желае настъпването на правните последици на прекратяване от негова страна на извършването на дейност попадаща в полето на императивната забрана на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

     С оглед горното, ОИК Варна като взе предвид че има установено нарушение на чл.41 ал.1 ЗМСМА и установено нарушение на чл.41 ал.3 ЗМСМА следва на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА да прекрати предсрочното пълномощията на Цветнен Димитров Цветков като районен кмет на район Одесос.

Предвид горното на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, ОИК Варна

Р Е Ш И:

      Прекратява предсрочно пълномощията на Цветнен Димитров Цветков с ЕГН *********,   като районен кмет на район Одесос, община Варна.

      Анулира издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район Одесос, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29 октомври 2023 г. в община Варна.

      Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща заверено копие от настоящото решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

 

     Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Административен съд-Варна на основание чл.459 от ИК.   

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 02.02.2024 в 21:31 часа

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194