Издателска дейност в област Варна през 2020 година

Варна<+> 15.07.2021 12:52 Снимка: ДНЕС+

Издателска дейност в област Варна през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. 

През 2020 година в област Варна са издадени:   671 книги с годишен тираж 110 хиляди;  128 брошури с годишен тираж 52 хиляди;  5 регионални вестника с годишен тираж 375 хил. и еднократен тираж 3 хиляди. В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 290 (57.0%), а средният тираж1 достига 203 броя при 257 броя през 2019 година.  

Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура в област Варна през периода 2010 - 2020 година

През 2020 г. област Варна е на второ място в страната по издадени книги и брошури със 7.4% относителен дял. На първо място е област София (столица) с 63.1%. През 2020 г. са издадени 5 регионални вестника с годишен тираж 375 хиляди. Относителният дял на издаваните вестници в област Варна спрямо регионалните вестници общо за страната е 4.5%, а годишният тираж - 2.9% от тиража на всички регионални вестници. В сравнение с предходната година вестниците намаляват с един, а тиражът им - с 386 хил., или 50.7%.  

Фиг. 2. Издадени вестници по заглавия и годишен тираж в област Варна  през периода 2010 - 2020 година

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448