Голям брой на заболели от варицела, РЗИ завишава мерките в детските заведения и училищата

Варна<+> 02.02.2023 17:02 Снимка: ДНЕС+

Голям брой на заболели от варицела, РЗИ завишава мерките в детските заведения и училищата

Поради постъпила информация от РЗИ Варна и отчетен  съществен ръст на случаите на скарлатина и варицела, предимно сред деца на възраст 1-4 и 5-9 г. е наложително  да се насочи вниманието на медицинските специалисти в детски градини и училища за стриктно спазване на изискването за провеждане на сутрешен филтър в обслужваните от тях детски и ученически колективи и недопускане на деца с видими оплаквания на остро инфекциозно заболяване. Това съобщиха от Областна администрация -Варна за ДНЕС+.

За справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания е необходимо да се предприемат и следните действия по отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения: 

- Провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения (занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и т.н.) и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати,

парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция;

- Стриктно спазване на изискванията за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.

- Провеждане на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Дезинфектантите, които се използват следва да са с бактерицидно и вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и да са разрешени от Министерство на здравеопазването, видно от издадено разрешение за предоставяне на пазара, вписано в Регистъра на биоцидите.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

При дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.

В детските заведения:

- Ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Използват се само играчки, които позволяват измиване.

- Провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често (до 5 мин на всеки астрономически час в работния ден).

- Ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците).

- Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия.

В училищата:

- Освен посоченото по-горе, провеждане на почистване и дезинфекция и между двете смени.

- Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия.

- Провеждане на почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследствие след всеки курс.

С цел засилване на личната хигиена на децата и персонала е необходимо да се създадат подходящи условия за измиване на ръце чрез осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и еднократни средства за подсушаване, във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните в детските градини и в училищата, в които по възможност и осигуряване на тоалетна хартия..

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062