Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО-Варна предлагат увеличение на цената на електроенергията с 1,7 %

Варна<+> 26.02.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+

Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО-Варна предлагат увеличение на цената на електроенергията с 1,7 %

Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО-Варна предлагат увеличение на цената на електроенергията с 0,45% , съобщават от електроразпределителната компания за ДНЕС+.

Предложенията към КЕВР са за периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. 

Дружеството се позовава на определянето на нов тригодишен регулатор за период от 1 юли 2021 г., и нуждата да бъдат утвърдени нови стойности на ценообразуващите елементи, които да формират необходимите годишни приходи за осъществяване на лицензионната дейност по разпределение на електрическа енергия за потребителите на Североизточна България

Според електрическата компания, така предложените за утвърждаване годишни приходи за осъществяване на дейността по лицензия, операторът на мрежата  ще гарантира предоставянето на сигурна и качествена услуга на своите клиенти.

Предложението на дружеството ще включва инвестиционна програма в размер на 40 млн. лв. за всяка от годините на регулаторния период, както и капиталови и оперативни разходи. В случай че КЕВР утвърди предложението на дружеството,  средната крайна цена за битовите потребители ще се увеличи с 0,45%.

В заявлението за утвърждаване на цени на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се съдържат мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентиран в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. 

В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за битовите потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се увеличи с 1,25%. Допълнително,  ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще заяви за признаване и разходи, които произтичат от наложени на дружеството задължения по Закона за енергийната ефективност.

Общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени ще бъде 1,7%. Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.81062
GBP GBP 1 2.29841
RON RON 10 3.97421
TRY TRY 10 1.93698
USD USD 1 1.6565