Община Варна използва чиновнически трикове, за да откаже информация и опорочава процедирането на ОУП

Любопитно 22.02.2011 10:34

Върховният административен съд да отмени определение № 209/12.01.2011 г. на Варненския административен съд, 33 състав по дело 83/2011г. и да върне делото за разглеждане по същество на друг състав, настоява в частна жалба арх. Калина Павлова. Повод за това е отказът на Варненския административен съд да образува дело срещу Община Варна за фактически "мълчалив отказ".

На 6.12.2010 г. арх. Калина Павлова подава заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-10-94-К-333 относно части от проекта за нов ОУП на Община Варна, а именно директивните план-схеми за териториални структури и обемно-пространствено изграждане, изработени едновременно с проекта за нов ОУП на Община-Варна, които обосновават предвижданията на проекта. Това са всъщност схемите, които проектантите на ОУП, „ТПО Варна ЦППБО” ЕООД, предлагаха и изработваха за отделни граждани и фирми срещу заплащане, и които предизвикаха бурни реакции както от страна на браншови и неправителствени организации, така и от страна на много граждани по време на общественото обсъждане на плана.

В Общото си становище по ОУП Варна 14 граждански организации пишат по повод тези изработени директивни план-схеми към ОУП следното:

„Притеснителни са възможностите за нерегламентирана и необоснована „промяна на оцветяването”, т.е. на предназначението на отделните имоти. Ако е така, това би било една порочна и неприемлива практика, чийто заложник е законността, справедливостта и развитието на града, в който живеем.”

В отговор на подаденото заявление за предоставяне на тези изработени директивни план-схеми, директорът на дирекция “Правно–нормативно обслужване” при Община Варна постановява решение № РД-10-94-К–333 от 10.12.2010 г., с което предоставя достъп до поисканата обществена информация.

В него обаче изрично е записано: „В слачай, че изисканата със заявлението информация не е налична, лицето да се уведоми писмено”. 18 дни по-късно от писмо № РД-10-94-К-333/28.12.2010 г. на директора на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране", арх. Лиляна Куцарова, става ясно, че исканата информация не е налична.

Това става повод на 30.12.2010г. арх. Калина Павлова да оспори пред Административния съд действията на общинските чиновници. На 12.01.2011 обаче съдът решава, че Община Варна не е нарушила Закона за достъп до обществена информация и отказва да образува дело. Също така съдът постановява, че жалбата не била подадена в срок, като вместо истинската дата на подаване - 30 декември, съдия Мария Ганева цитира друга несъществуваща по документите дата и с това обосновава прекратяването на делото.

Срещу това решение арх. Павлова подава частната жалба до Върховния административен съд. Жалбата е подготвена с помощта на „Програма достъп до информация”/ПДИ/.

"Оплакването в случая е, че решението за предоставяне на информация само привидно е насочено към нейното предоставяне, а по действителния си характер е насочено към нейното непредоставяне... Да се приеме становището на Административен съд – Варна, означава да се изходи от заглавието на административния акт, вместо от неговото действително съдържание, при преценката на въпроса за наличието на правен интерес у оспорващия и засягане на неговите права. Това би означавало, че един прикрит като „решение за предоставяне на информация” отказ би бил оставен без контрол за законосъобразност, а конституционното право на защита – без защита.", пише адв. Кашъмов от ПДИ в жалбата. И още: „Неправилно е прието в обжалваното определение, че жалбата е просрочена. В действителност същата е подадена в срок.”

Жалбоподателката и адвокатът й обобщават, че оспорването трябва да бъде гледано по същество, за да стане ясно: 1/ допустимо ли е от закона да се постановява решение за предоставяне на достъп, което да съдържа евентуално условия за непредоставяне на информацията и 2/ доказва ли се в случая основателността на съдържащото се твърдение, че евентуално исканата информация не съществува, тъй като са налице доказателства за обратното – че информацията сеществува и следва да се съхранява от ответника.

Предоставянето на тази информация пък ще разкрие пред обществото мотивите за предвижданията на ОУП Варна и какви лица и икономически интереси са свързани с тях.

CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029