Тютюневите акцизи пълнят хазната

България 03.04.2024 16:47 Снимка: ДНЕС+

Тютюневите акцизи пълнят хазната

Най-голям принос от приходите в консолидирания бюджет в края на януари са имали постъпленията от косвени данъци

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) в края на януари 2024 г. бе излишък в размер на 0.3% от прогнозния БВП. Касовите постъпления се увеличиха със 7.6% спрямо януари 2023 г., което се дължеше на по-високите данъчни приходи, нараснали с 11.9%. Това съобщава в месечния си икономически обзор Министерството на финансите.

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Най-значителен принос в постъпленията в края на януари имаха приходите от косвени данъци, които нараснаха с 22.3%, главно поради голямото увеличение на внесените акцизи - 78.6%, в резултат на значителните количества тютюневи изделия, освободени за потребление през декември 2023 г. (периодът на облагане), преди влизането в сила на по-високите ставки на акцизите от януари 2024 г., отбелязва МФ.

Приходите от социалните осигуровки и подоходните данъци също регистрираха двуцифрен растеж, съответно от 13.4% и 18.1%.

Източник: Месечен икономически обзор на МФ

 

Общите разходи се увеличиха с 9.5%, поради по-високите социални разходи и плащания за персонал, докато субсидиите, капиталовите разходи и вноската в бюджета на ЕС намаляха.

Държавният дълг (вкл. държавно гарантираният) възлезе на 20.5% от прогнозирания БВП. Съотношението на фискалния резерв към прогнозния БВП бе 6.7%.

МФ отбелязва нарастване на кредитите за частния сектор от началото на 2024 г., като в края на януари е отчетен лек ръст от 12.3% на годишна база, при 12% в края на 2023 г. В тази група кредити доминират кредитите за домакинствата с увеличение от 16.3% (15.9% в края на декември).

По-високи са темповете на растеж както на потребителските, така и на жилищните кредити. Потребителските кредити се увеличиха с 12.6% на годишна база в края на януари, при 12.3% месец по-рано. Същевременно, жилищните кредити достигнаха нов най-висок ръст от 21% в сравнение с 20.5%, отчетени в края на декември, и подкрепени от все още рекордно ниските лихвени проценти.

Ускориха се и кредитите за нефинансови предприятия като през януари 2024 г. нараснаха със 7.2% спрямо януари 2023 г., водени от значителни месечни ръстове на овърдрафта и лошите и преструктурирани кредити, посочва в обора си МФ.

Среднопретеглените лихвени проценти по корпоративни и потребителски кредити се понижиха през януари - с 53 и 95 б.т. съответно до 4.58% и 8.61%. Средната цена на жилищните кредити остана без промяна на ниво 2.59%. Среднопретеглената възвръщаемост на срочните депозити за нефинансови предприятия и домакинства се увеличи с 4 б.т. до 2.32%.

CHF CHF 1 2.02049
GBP GBP 1 2.28431
RON RON 10 3.93021
TRY TRY 100 5.63146
USD USD 1 1.83594