С допълнителни занимания предизвикват интереса към образователния процес на ученици от малцинства

България 19.12.2012 17:07

„ Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства.” е проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобщават от Сдружение на младите психолози в България .

Децата от етническите малцинства срещат недостатъчно разбиране от родителите и учителите им за необходимостта от интегрирано обучение. Като следствие на това тяхната мотивация спада, което води до трудна или дори невъзможна реализация след средно образование.

Проектът цели предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата. Друга от предвидените в проекта мерки е насочена към подобряване на професионалната реализация, посредством заложените кариерни консултации и създаване на сигурност за успех, който се крепи на адекватно обучение и придобити умения.

Водеща организация е Сдружение на младите психолози в България (СМПБ) е НПО, създадено да подпомага младите хора и бъдещите специалисти в областта на социалните науки, да информира обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога. Организира семинари, курсове, лекции и тренинги, предоставя експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот. Работи по проекти с цел успешната интеграция на младежи и младежи в риск чрез различни методи като социално подпомагане, здравеопазване, образование, развитие на кариерата, консултиране и други. Работи активно с университети, училища, детски градини, неправителствени организации и други.

Партниращи организации по проекта са: II СОУ „Неофит Бозвели” и ОУ„Добри Войников”. В училище „Неофит Бозвели” към момента има 654ученика, като не малка част от тях са от малцинствен произход и интеграцията и адаптацията им са от изключителна важност.
Учениците от ОУ „Добри Войников” са общо 292 на брой, разпределени както следва: 183 /I-IV клас/ и 109 /V-VIII клас/ са предимно от ромски произход, майчиният език на който се говори у дома не е българският.

Продължителността на проекта е 12 месеца ( Октомври 2012- Октомври 2013), а общата му стойност е 366 863,00лв.

Общите цели са: адаптиране на учениците от ромски произход към условията в училище и приобщаването им към училищната среда чрез разширяване на кръга им от дейности, запознаване и формиране на положително отношение към българските традиции, обичаи и култури за повишаване на интереса и мотивация на учене. С реализацията на проекта трябва да се постигнат и добри резултати в обучението, които ще са предпоставка за по-висока самооценка, себеутвърждаване и повишаване на професионалната реализация.

В рамките на проекта ще бъдат проведени една „Зимна академия” и една „Лятна академия” в рамките на 5 дни. Предвидени са също 4 семинара за споделяне на добри практики, представяне на напредъка и трудностите и как те са преодолени, където ще са поканени родители, учители и специалисти. Мобилни екипи ще работят по социалната и образователна интеграция и адаптация. Ще бъдат разкрити 2 консултативни кабинета, където ще работят психолози, кариерни консултанти, социални работници, тренинг водещи. Ще бъдат сформирани клубове по интереси: „Да съхраним традиции и обичаи”, „Екология и здраве”, „Танци” .

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027