През май правителството очаква намаление на бюджетния излишък с 352.8 млн. лева

България 30.05.2020 13:34 Снимка: ДНЕС+

През май правителството очаква намаление на бюджетния излишък с 352.8 млн. лева

Независимо от видимото намаляване на приходите в хазната консолидираният бюджет на държавата продължава да отчита излишък. Според данните на Министерството на финансите в края на април той е 1.63 млрд. лева, докато в края на май се очаква да се свие до под 1.29 млрд. лева. Официалната информация от финансовото ведомство е, че само за май на консолидирана основа хазната ще отчете дефицит от 352.8 млн. лева.

В сравнение с петте месеца на 2019-та излишъкът ще се свие с 1.75 млрд. лева. Пак на годишна база данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към май 2020 г. ще намалеят с над 1.46 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 360.2 млн. лева.

Според Министерство на финансите забавянето в приходите се дължи, от една страна, на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и от друга страна - с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Допълнителен натиск на данъчните и неданъчни приходи оказват ниските цени на петрола.

Спрямо първите пет месеца на 2019 г. приходите в консолидирания бюджет отчитат забавяне при всички основни видове данъци. Очакванията са тези негативни тенденции да продължат и през следващите няколко месеца.

Разходите, включително вноската на Република България в бюджета на ЕС, към май 2020 г. са увеличени с 644.3 млн. лева в сравнение със същия период на 2019-та. Според финансовото министерство това се дължи основно на по-високия размер на разходите за персонал, социалните плащания и други. На практика хазната за момента не е направила значителни разходи - повече от 100 млн. лева, за мерки в борба с кризата. Средствата - 700 млн. лева, които държавата даде за обезпечаване на гарантирани от Българска банка за развитие заеми за гражданите и фирмите, не се осчетоводяват като бюджетни разходи, защото те се водят инвестиции, тъй като са похарчени за увеличение на капитала на ББР.

CHF CHF 1 1.81785
GBP GBP 1 2.17235
RON RON 10 4.04431
TRY TRY 10 2.27811
USD USD 1 1.65147