МФ: 600 млн. лева излишък в края на април

България 03.05.2024 09:11 Снимка: БТА

МФ: 600 млн. лева излишък в края на април

Министерството на финансите (МФ) очаква (по предварителни данни и оценки) излишък по консолидираната фискална програма (КФП) към края на април 2024 г. в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3% от прогнозния БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. нарастват с около 14,5 на сто спрямо същия период на предходната година, като за това принос имат както данъчните приходи (ръст около 8,1 на сто), така и постъпленията в частта на помощите и даренията (нарастват над два пъти) и неданъчните приходи (ръст от 18,3 на сто).

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Принос за изпълнението на основните показатели за отчетния месец МФ отбелязва постъпилите приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. от вноската в държавния бюджет от Българската народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. От друга страна, е направен извънреден разход в края на април от около 300 млн. лв. поради празничните дни в началото на месец май и необходимото технологично време за извършване изплащането на пенсиите за същия месец. Също така в края на април бе изплатена и одобрената от Народното събрание великденска добавка към пенсиите на пенсионерите с най-ниски пенсии в общ размер на около 54 млн. лева.

МФ представи и основни параметри по КФП (по предварителни данни и оценки).

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 22,7 млрд. лв., което е 30,2 % от годишните разчети и нарастват с 2,9 млрд. лв. (14,5 на сто) спрямо отчетените към април 2023 година. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 1,3 млрд. лв. (8,1 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 1,6 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2024 г. възлизат на 22,1 млрд. лв.*, което е 27,1 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,5 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

*МФ поясни, че през март 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от закона за бюджета за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на април 2024 г. са 23,3 млрд. лв. при 20,9 млрд. лв. към края на април 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 11,3 на сто спрямо първите четири месеца на 2023 г.

CHF CHF 1 2.05747
GBP GBP 1 2.31582
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.59208
USD USD 1 1.81955