КЕВР проведе обществено обсъждане за промени в наредбата за лицензиране

България 28.01.2022 19:23 Снимка: ДНЕС+

КЕВР проведе обществено обсъждане за промени в наредбата за лицензиране

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на промени в Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), съобщиха от регулатора. Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане се проведе с виртуално участие на заинтересовани.

Предлаганите промени обхващат текстове, които се отнасят за задължения на пазарните участници, свързани с правилата и процедурите за идентифициране, избягване и/или преустановяване на нарушения относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
В процеса на практическо прилагане на тези задължения от страна на участниците на пазара (основно търговци), в КЕВР са получени писма от Асоциацията на търговците на електроенергия в България, представляваща 22 търговци, както и от "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД, в които се поставят въпроси за изясняване на приложното поле на чл.155а от НЛДЕ и са посочени неясноти в други текстове на чл. 155б до чл. 155е от НЛДЕ.
След проведена среща с експерти на КЕВР е постигнато общо разбиране, че наредбата се нуждае от прецизиране, с оглед намаляване на административната тежест за търговците, свързана с допълнителни разходи от тяхна страна за водене на дневник на хартиен и електронен (магнитен) носител. В дневника се регистрират сключваните сделки и получените нареждания за сключване на сделки с енергийни продукти на едро, както и цялата документация, свързана с търговията с енергийни продукти на едро в съответствие с изискванията на REMIT.
В доклада на работната група се посочва, че в изпълнение на действащите европейски директиви и регламенти участниците на пазара имат задължение да докладват и съхраняват подробни данни. В съответствие с тези актове на правото на Европейския съюз пазарните участници следва да съхраняват данните за срок от пет години и да ги предоставят при поискване не само на КЕВР, но и на Комисията за защита на конкуренцията и на Европейската комисия при разследване на пазарни злоупотреби.
На това основание в доклада се предлага премахване на задължението за водене на дневник, регламентирано в чл. 155а и чл. 155б, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като участниците на пазара на едро имат задължението да докладват тези данни на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) и разполагат със системи за съхранение на тези данни. С воденето на дневник, тези данни се дублират и по този начин допълнително се затруднява дейността на търговците.
Извършен е също анализ, който е установил и необходимост от допълнение в НЛДЕ като се въведе задължение и за участниците на пазара на природен газ и за операторите на преносни системи за срок от пет години да съхраняват данни за пазара на природен газ и докладваните данни в изпълнение на Регламент REMIT. С проекта за изменение в Допълнителните разпоредби на наредбата се предлагат и редакционни поправки, с оглед по-ясно дефиниране на термините "Пазар за търговия на едро с енергия" и "Участник на пазара".
Като очаквани резултати от прилагането на промените в НЛДЕ в доклада на работната група се посочва, че се въвеждат ясни правила относно вида и характера на информацията, която следва да съхраняват пазарните участници, премахва се дублиращата функция на воденето на дневник, което намалява административна тежест за пазарните участници и им спестява финансови разходи в размер на над 40 000 лв. на годишна база.
Нормативните промени създават условия за точно прилагане на Закона за енергетиката, Регламент (ЕС) номер 1227/2011, Директива 2009/72/ЕО, Директива 2009/73/ЕО, Директива (ЕС) 2019/944 и Регламент за изпълнение (ЕС) номер 1348/2014. Чрез установяването на ясни и точни изисквания за вида и начина на съхранение на информацията в съответствие с посочените актове, се създава възможност КЕВР своевременно да получава информация при разглеждане на конкретни случаи, за които е налице съмнение за нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент REMIT. По този начин българският енергиен пазар ще функционира на конкурентен принцип и ще е неотделима част от единния енергиен пазар в Европейския съюз.
В общественото обсъждане, по дистанционен път чрез системата Skype, са се включили представители на БНЕБ ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "ЧЕЗ България" АД. Всички участници изразиха принципната си подкрепа на предлаганите от Комисията промени в НЛДЕ. Направени бяха предложения за редакционни поправки в отделни термини с цел постигане на по-ясни дефиниции.
В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат писмени становища относно предложенията за промени в нормативния акт. Окончателното решение на КЕВР във връзка с промените в Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ще бъде прието на закрито заседание на 17 март 2022 г., се посочва в съобщението.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648