Кабинетът въвежда обучение по широкопрофилни професии

България 20.09.2023 17:12 Снимка: ДНЕС+

Кабинетът въвежда обучение по широкопрофилни професии

Кабинетът одобри въвеждането на обучение по широкопрофилни професии като възможност за надграждане на придобитата квалификация. То се въвежда чрез изцяло нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

В тази връзка правителството прие проект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на промените е да се модернизира и усъвършенства правната регулация в областта на професионалното образование и обучение.

В новия списък ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни, често сходни специалности. В същото време ще се осигури необходимата на учащите и на бизнеса информация относно нивото на обучение по националните и европейски стандарти. За всяка професия занапред няма да има изписани специалности, а ще бъдат посочени различните до 4 степени на професионална квалификация за съответната професия. На тези степени ще съответстват и нивата по Европейската квалификационна рамка, Националната квалификационна рамка.

Предвижда се обучение за достигане на отделни единици резултати в системата на професионално обучение за лица, навършили 16 години. Това цели гъвкаво и поетапно придобиване на знания, умения и компетентности, съответстващи на единиците резултати от ученето в държавните образователни стандарти, с оглед подобряване на пригодността за заетост. Разширяват се и възможностите за професионално обучение, като се регламентира натрупването и трансфера на единици резултати от ученето.

Проектът въвежда възможност за обучение по теория на професията от разстояние, в електронна среда. Предложените законодателни промени ще осигурят достъп до професионално обучение на по-широк кръг лица, адаптирано към индивидуалните им възможности.

Процесът по осигуряване на качествено професионалното образование и обучение включва всички етапи в контекста на Европейската рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (планиране, изпълнение на дейностите, самооценка и анализ на постигнатите резултати).

По отношение на дуалната система на обучение законопроектът намалява изискванията към наставниците и предоставя още една възможност за определяне на учител по професионална подготовка от училището, който да изпълнява и функциите на учител методик. Според Министерски съвет това е благоприятна предпоставка за предлагане на дуално обучение, вкл. в малките и средни предприятия и в по-малките училища.

Въвеждат се компетентности в областта на околната среда като част от обучението за придобиване на общата професионална подготовка. Поставя се акцент и върху специфичните дигитални компетентности, необходими за упражняване на професията в условията на технологична трансформация на икономиката.

Допълненията в структурата на държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професия дават възможност за надграждане на степени, определяне на съвкупността от единици резултати от ученето за придобиване на квалификация по част от професия и представянето на критерии и средства за оценяване на всяка единица резултат от ученето.

Подобряват се възможностите за валидиране на професионални знания и умения. Това ще става чрез предварително съпоставяне на заявените от лицето знания, умения и компетентности с единиците резултати от ученето, включени в съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

Заложено е и намаляване на административната тежест за центровете за професионално обучение (ЦПО). Отпада изискването те да предоставят множество документи на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за да получат лицензия да провеждат обучения.

Проверки на данните, които съществуват в различни регистри, ще се правят служебно от НАПОО. Освен това вече няма да се отнема лицензия, ако центърът не е извършвал обучение в продължение на 5 последователни години. Това се прави заради динамиката на пазара на труда и невъзможността да се прогнозира в кой момент ще има нужда отново от кадри в дадена област.

CHF CHF 1 2.01114
GBP GBP 1 2.29006
RON RON 10 3.93195
TRY TRY 100 5.66429
USD USD 1 1.83543