Депутатите правят по-привлекателна военната служба

България 29.11.2023 13:37 Снимка: ДНЕС+

Депутатите правят по-привлекателна военната служба

Депутатите се заеха с два проекта на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили.

С предложения от Министерски съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се цели подобряване на ефективността в дейността на Съвета по отбрана чрез оптимизиране на състава му. Цели се осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, рехабилитатори, фелдшери и др.) във Военномедицинската академия в съответствие с нейната акредитация. Приравняват се правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите чрез освобождаване от такси за кандидатстване и обучение на военнослужещи от професионално направление "Военно дело".

Осигуряват се гаранции за компенсиране на всички направени разходи от страна на Министерството на отбраната за обучението на военнослужещите чрез поемане на задължение от тяхна страна за изпълнение на военна служба за определен период от време, актуализиране на критериите за възникване на съществуващите задължения и въвеждане на нови.

Създават се условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования от Българската армия с военнослужещи при зачитане интересите на службата и на отделния военнослужещ.

Депутатите от мнозинството също предлагат изменения, с които се цели регламентация, която да обвързва размера на стипендиите на курсантите, с базата, определена със Закона за държавния бюджет, какъвто механизъм е приложен за останалите категории военнослужещи.

За срока на обучение във висшите военни училища курсантите се подготвят за изпълнение на военна служба като професия и им се осигуряват стипендии за звание - при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната. Към момента курсантите получават основна стипендия за звание в размер на от 260 лв. до 305 лв., като трябва да се има предвид, че те нямат правото на допълнителна трудова дейност. С оглед на сериозните им отговорности, както и все по-скъпата бойна техника, която ще бъде на тяхно разположение, е наложително да се промени техния социален статус. Необходимостта от повишаване на социалния статус на курсантите е изключително ниският брой кандидати за курсанти през последните няколко години, който показва, че обучението във Висшите военни университети и изборът на кариерата на военнослужещ не са привлекателни за младите хора.

Основна цел на настоящия законопроект е да повиши привлекателността на военните специалности като създаде нов инструмент за стимулиране на курсантите.

Годишният разход за предложената законодателна промяна е в размер на 5 320 380 лв. Средствата могат да бъдат осигурени в рамките на планираните средства за отбрана в Закона за държавния бюджет.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.28338
RON RON 10 3.9348
TRY TRY 100 5.78533
USD USD 1 1.8066