Държавната "Напоителни системи" няма документи за 88 язовира и дължи 37.8 млн.лв

България 15.09.2021 15:02 Снимка: ДНЕС+

Държавната "Напоителни системи" няма документи за 88 язовира и дължи 37.8 млн.лв

Напоителни системи" ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост, а размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията. Това е основен извод от доклада на Сметната палата, след одит на 100% държавната "Напоителни системи" за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи, както и сериозното забавяне на средства за предходни периоди. Сметната палата констатира забавяне с 2 години. Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като затруднява дейността и влошава финансовото му състояние.

В края на 2019 г. размерът на задълженията е близо два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Вземанията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. - близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания.

През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв.

Задълженията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. - 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др

Сметната палата констатира още един сериозен проблем - липсата на модернизация на измервателните устройства, поради което са налице сериозни загуби на вода.

Търговската дейност на "Напоителни системи" - доставка и продажба на вода за напояване, генерира голяма част от приходите, които постъпват в резултат на сключените договори с физически и юридически лица (водоползватели). Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Дружеството обаче не е модернизирало и обновило измервателните устройства при съоръженията си, както и не е монтирало индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001- 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г.

В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване. Разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели за 2019 г.

Дружеството не осъществява и ефективен контрол по изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване, сключени през 2018 г. и 2019 г., и са допуснати закъснения на плащанията, неначисляване на лихви за забава, липсват и изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от лица без необходимата компетентност и от допускане на грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Напоителни системи" нямат и регистър на недвижимите имоти, забавено е плащането по почти половината договори за наем

Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем е допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44% от сключените през одитирания период договори за наем (27 договори); не е начислявана неустойка за забавено плащане, с изключение на три договора, като по този начин не са защитени финансовите интереси на дружеството.

През периода 2018 г. - 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, са проведени без да е приложен законовия ред.

Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.

Най-голям относителен дял от разходите на "Напоителни системи" ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам - финансовото му състояние.

Сметната палата откри и нарушения при обществените поръчки:

При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности. Пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата. Допуснато е две обществени поръчки да бъдат възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, с изключение на един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение. При три договора е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

От Сметната палата припомнят, че още през 2010 г. са отказали да заверят финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448