Данните за изпълнението на Бюджета не поднесоха изненади

България 01.08.2020 18:50 Снимка: ДНЕС+

Данните за изпълнението на Бюджета не поднесоха изненади

Консолидираният бюджет или както е прието да се нарича Консоилидираната фискална програма (КФП) отчете резултати за полугодието на 2020-а, които може да се каже, че са по-добри от очакваните в условия на криза, тези които са само за юни следват тенденциите за отминалите шест месеца.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2020 г. са в размер на 21 430.8 млн. лв., което представлява 48,3 % от заложеното за 2020 година. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 855,1 млн. лв. или с 3.83%, което не е чак толкова много на фона на настоящата икономическа ситуация.

При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 274,1 млн. лв. (6,0 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4 %), сравнени с края на юни 2019 година. Приходите се забавят в следствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 % от разчетените за годината. Данъчните приходи формират 79,6 % от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 3 169,6 млн. лв., което представлява 48,2 % от разчета за 2020 г. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 879,9 млн. лв., което представлява 48,3 % от предвидените в ЗДБРБ за 2020 г. Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 694,1 млн. лв., което представлява 57,4 % от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 5 313,4 млн. лв. или 49,2 % от разчета за 2020 година. Неданъчните приходи са в размер на 2 803,7 млн. лв., което представлява 41,3 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения към юни 2020 г. са в размер на 1 570,2 млн. лева.

Разходите по (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19 818,1 млн. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 062,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други. Нелихвените разходи са в размер на 18 766,1 млн. лв., което представлява 41,2 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 17 371,3 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 380,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. (50,1 % от планираните за 2020 година).

Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лева.

Като цяло КФП за шестте месеца на 2020-а КФП е на излишък от 1 612,7 млн лева, а само за юни има излишък от близо 300 млн. лева. Изминалите шест месеца показват, че по КФП правителството ту е на месечен дефицит, ту на излишък, което се определя почти изцяло от националните плащания по европейски програми и последващите траншове от ЕС, които получаваме за да покрием напълно или частичано направените от държавата разходи по тези програми. За моментя няма някакъв съществен национален разход по мярка за борба с икономическата криза, която да повлияе видимо на бюджетносто салдо, а излишъкът по КФП намалява в сравнение с 2019 само заради по-ниските данъчни приходи.

Всичко това се вижда от данните за изпълнение на Държавния бюджет, който е съставна част от КФП. Общият размер на приходите, помощите и даренията по държавния бюджет към юни 2020 г. е 12 159,5 млн. лв., което представлява 46,7 % изпълнение на разчетите за 2020 година.

Размерът на данъчните постъпления към юни 2020 г. е 11 153,5 млн. лв., което представлява 48,4 % изпълнение на годишните разчети. В сравнение със същия период на 2019 г. постъпленията в групата намаляват с 818,4 млн. лв. (6,8 %).  Приходите в групата на преките данъци са в размер на 3 161,8 млн. лв. или 48,2 % от планираните за годината, като съпоставени със същия период на предходната година намаляват със 161,2 млн. лв. (4,9 %). И тук трябва да кажем, че това намаление щеше да е по-голямо, ако не бе доброто представяне на данъците върху доходите на граждани на трудов договор.

Приходите от корпоративни данъци към юни 2020 г. са в размер на 1 089,5 млн. лв. или 43,8 % от годишния план. Спрямо първите шест месеца на предходната година постъпленията намаляват с 249,9 млн. лв. (18,7 %). Изоставането в изпълнението при тази група данъци е основно при корпоративния данък от нефинансови предприятия, които намаляват с 21,1 % на годишна база. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 2 072,3 млн. лв. или 50,9 % от заложените в разчета за годината. Тези приходи са с 88,7 млн. лв. повече (4,5 %), спрямо същия период на предходната година.

По трудови правоотношения приходите от данъка към юни 2020 г. са 1 684,1 млн. лв., 49,9 % от годишните разчети. Тези приходи са със 113,3 млн. лв. повече (7,2 %), в сравнение със същия период на предходната година. По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) приходите от данъка към юни 2020 г. са в размер на 214,2 млн. лв., което е 57,7 % от годишния разчет. За отчетния период на 2020 г. са постъпили с 27,2 млн. лв. по-малко приходи (11,3 %) спрямо края на юни 2019 година. Оказва се, че във всякакви условия трудовите договори са по- изгодни както за гражданите, така и за държавата катъо цяло и дори в условия на криза са важен стабилизиращ фактор за бюджета.

Приходите от косвени данъци към юни 2020 г. са в размер на 7 879,9 млн. лв. или 48,3 % от годишния разчет. Приходите от ДДС са в размер на 5 206,5 млн. лв., което представлява 48,9 % от планираните за 2020 година. Съпоставено с края на юни 2019 г., приходите от ДДС намаляват с 342,5 млн. лв. (6,2 %) поради намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие от въведените ограничителни мерки, свързани с разпространението на COVID-19, както и спада на цената на суровия петрол. Нетният размер на приходите от ДДС от внос към юни 2020 г. е 1 758,7 млн. лева., като спадат с 384,7 млн. лв. (17,9 %), в сравнение със същия период на 2019 г. Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на щатския долар спрямо еврото и други.

Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към юни 2020 г. възлизат на 3 447,8 млн. лв. и нарастват с 42,1 млн. лв. (1,2 %) спрямо същия период на предходната година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2020 г. е в размер на 114,5 млн. лева.

Приходите от акцизи (нето) от внос, вътрешно производство и въведени в страната от други държави-членки на ЕС акцизни стоки са в размер на 2 546,4 млн. лв., което е 46,7 % от планираните със ЗДБРБ за 2020 г. Съпоставено със същия период на 2019 г. постъпленията намаляват с 302,7 млн. лв. (10,6 %). Нетните постъпления от акциз са от следните основни стокови групи: тютюневи изделия (52,4 %); горива (41,7 %); алкохолни напитки и пиво (5,1 %) и други акцизни стоки - електрическа енергия, въглища и кокс (0,8 %).

Общият размер на разходите по държавния бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. е 12 221,4 млн. лв. или 41,4 % от предвидените за 2020 година.

Нелихвените разходи по държавния бюджет (без трансферите за др. бюджети) към юни 2020 г. са в размер на 4 830,2 млн. лв., което представлява 35,4 % от годишния разчет. Съпоставени с данните към юни 2019 г., нелихвените разходи нарастват със 187,3 млн. лв. (4,0 %). Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 2 775,4 млн. лв. или 48,0 % от планираните за 2020 г. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 778,1 млн. лв. или 31,7 % от планираните за годината. Социалните разходи (вкл. разходите за стипендии) са в размер на 532,1 млн. лв. или 38,0 % от предвидените за годината и са основно разходи за помощи по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца и др. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 4,5 млн. лв. Разходите за субсидии са в размер на 503,7 млн. лв. или 46,6 % от планираните за годината. От тях 87,5 млн. лв. са субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД; 78,3 млн. лв. са субсидиите за Национална компания "Железопътна инфраструктура" и 28,0 млн. лв. (в т. ч. 8,4 млн. лв. са допълнителни субсидии по ПМС 114/28.05.2020 г.) за "Български пощи" ЕАД. Към края на месец юни 2020 г. ДФ "Земеделие" e изплатил субсидии в общ размер на 134,3 млн. лв., от които 40,4 млн. лв. държавна помощ; 75,6 млн. лв. преходна национална помощ за тютюн; 15,7 млн. лв. преходна национална помощ за сектор "Животновъдство" и 2,5 млн. лв. средства за ДДС по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) по държавния бюджет възлизат на 236,5 млн. лева. 

Лихвените плащания по държавния бюджет към 30.06.2020 г. са в общ размер на 344,2 млн. лв. или 49,8 % от предвидените в годишните разчети. Разходите за лихви по външни заеми са в размер на 279,0 млн. лв., в т.ч. 264,7 млн. лв. по централния бюджет. Разходите за лихви по Държавни инвестиционни заеми, управлявани от министерства и ведомства са в размер на 14,3 млн. лв. (от които 1,7 млн. лв. са по заемите с краен бенефициент търговско дружество).

През отчетния период не са използвани средства, предвидени за покриване на риска от активиране на държавни гаранции.

Бюджетното салдо по държавния бюджет към 30.06.2020 г. е отрицателно в размер на 62,0 млн. лева. Този дефицит е намален в сравнение с отчетения за май с 264.6 млн. лева и явно се дължи традиционните за този период по-големи постъпления от корпоративен данък. Трябва да се подчертае, че настоящия добър баланс за бюджетите на страната се поддържа най-вече от два фактора. На първо място това е традиционната вече слаба до края на октомври усвояемост на капиталовите разходи. За тях за 2020-а са заложени 2.88 млрд. лева, а до момента са усвоени 236.5 млн. лева. Втората причина е явното въздържане от страна на правителството да прави съществени бюджетни разходи за мерки за преодоляване на икономическата криза, които не са покрити с настоящи ил обещани средства от ЕС. По принцип подобна молитика гарантира бюджетна стабилност в едногодишен и дори в двугодишен план, но стимулиращите за икономиката ефекти от нея са равни на нула.

Движение на бюджетното салдо по КФП и по Държавния бюджет

Бюджeтнo caлдo KФΠ Paзлиĸa Дъpжaвeн бюджeт Paзлиĸa

Янyapи 2020 + 878.6 - + 477.9 -

Фeвpyapи 2020 +1480.2 + 601.6 + 411.9 - 66

Mapт 2020 +1426.5 - 53.7 + 155.8 - 256.1

Aпpил 2020 +1631.5 + 205.0 + 115.9 - 39.9

Maй 2020 +1313.2 -318.3 - 326.6 - 442.5

Юни 2020 +1612.7 +299.5 - 62.0 + 264.6

Още по темата

CHF CHF 1 1.81566
GBP GBP 1 2.14389
RON RON 10 4.01155
TRY TRY 10 2.20125
USD USD 1 1.67954