Бургас показва нов модел за енергийна ефективност

България 05.07.2013 12:11

През последните години Община Бургас инвестира значителни средства във въвеждането на енергоефективни мерки в обществените си сгради. Въпреки усилената работа в прилагане на конвенционални мерки за енергийна ефективност на сградите, като саниране, инсталиране на слънчеви колектори, полагане на топлоизолация, смяна на дограма, смяна на горивна база, т.н. общинската администрация констатира, че все още не е оползотворен пълният потенциал на икономии в санираните сгради.


За тази цел Община Бургас реализира съвместна инициатива с Регионалната Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ), като в края на месец юли приключват18 месечен проект„Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в община Бургас”, целящ да намали вредните емисии СО2 емитирани от консумацията на енергия в обществени сгради чрез внедряване на системи за енергиен мониторинг. Стойността на проект е 344 260 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

В рамките на проектните дейности бяха монтирани енергийни мониторингови системи в три пилотни обществени сгради (OДЗ № 14 „Изгрев, ОДЗ № 12 “Радост” и ОУ „Георги Бенковски”) в община Бургас, на които вече бяха приложени конвенционални мерки за енергийна ефективност.Разработен бе софтуер за дистанционен мониторинг, събиране, анализ и визуализиране на данни от системите за енергиен мониторинг. Софтуерът бе необходим, за да се систематизират наблюдаваните параметри и извърши първична обработка и анализ на топлотехническите и други параметри с цел определяне на методи и средства за подобряване на енергийната ефективност на сградните инсталации за отопление, топла вода и климатизация, осветление и други.От края на миналата година, след въвеждането в експлоатация на мониторинговите системи, се прави енергийно наблюдението на сградите и обучение на персонала. След приключването на проекта, общината ще има пълна база данни с точни и реални числа за фактическата консумация на енергията във всяка сграда. Именно чрез използването на тези мониторингови системище се определи къде и в кои сектори на сградите има ненужно потребление на енергия.

Проект „Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в община Бургас” предложи иновативен модел за надграждане на конвенционалните мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, съчетано с програма за обучение на ръководителите на обществените ведомства в областта на енергийния мениджмънт и редица кампании за повишаване информираността на посетителите на обществените сгради относно възможностите за пестене на енергия.

Реализираният проект съответства изцяло на приоритетите на Община Бургас и способства за постигане на енергийните цели на общината, заложени в „Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2010 – 2020г.”, а именно за намаляване на енергийното потреблението в обществени сгради и повишаване информираността и капацитета на ръководителите на обществените институции за ефективен управление на енергията.
CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194