Услуги в ЦОП в район Аспарухово към Фондация „Владиславово“

Варна<+> 29.09.2022 12:29 Снимка: ДНЕС+

Услуги в ЦОП в район Аспарухово към Фондация „Владиславово“

„Център за обществена подкрепа“ с целеви групи „Всички деца“, „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“, „Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“, „Деца с увреждания“, „Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“, капацитет 80 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна, с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, функционира съгласно сключен Договор № Д21001584ВН от 12.10.2021г. с Община Варна за срок от три години. 

Социалните  услуги, които се предоставят в Център за обществена подкрепа са дейности за подкрепа на децата и лицата за превенция и преодоляване на социално изключване, реализиране на права, подобряване качеството на живот. Основават се на социална работа, която е основана на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, семейство или общност за подобряване на качеството им на живот. Развиване на умения да използват собствените си възможности и тези на общността при посрещане на техните потребности. Индивидуален подход, който включва професионална подкрепа и придружаване на лицето, при които конкретните му потребности, способности и възможности се поставят в центъра на работата. Индивидуална оценка на потребностите, която включва професионално проучване на житейската ситуация, психо-социално състояние, целящи да определят неговите емоционални и социални потребности, както и потребности от развитие и резлизация, които да насочат социлалната работа. Оценката включва професионални становища, заключения, изводи и препоръки основани на анализ.

За услугите, които се предоставят в Център за обществена подкрепа, Фондация „Владиславово“ като доставчик на социални услуги има издадени лицензи за пет основни дейности от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) Съгласно закона за социални услуги:

 1. „ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ”
 2. „ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО”
 3. „ОБЩНОСТНА РАБОТА”
 4. „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”
 5. „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”

Целеви групи:

„Всички деца“;

„Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“;

 „Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства“;

„Деца и пълнолетни лица с увреждания“,

 „Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“.

 

Основни принципи при прдоставяне на социалните услуги:

Център за обществена подкрепа функционира при спазване на следните принципи:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране на най-добрия интерес на лицето, съгласно Конвенцията за правата на човека
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето/лицето;
 • Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;
 • Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;
 • Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
 • Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;
 • Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа;
 • Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата/лицата;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Поверителност.

 

В Център за обществена подкрепа се предоставят услуги свързани с:

 • Ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа;
 • Превенция на изоставянето;
 • Подготовка на деца и семейства за реинтеграция, наблюдение и подкрепа след осъществена реинтеграция;
 • Превенция на насилието;
 • Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
 • Превенция на отклоняващо се поведение;
 • Психологическо консултиране на деца и родители;
 • Социално-педагогическо и психилогическо консултирне на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Оценка на родителски капацитет;
 • Приемна грижа- набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
 • Наблюдение на деца настанени в приемни семейства;
 • Наблюдение на деца, настанени в семейства на близки и роднини;
 • Информационна програма за родители при раздяла, в процедура на развод или след развод;
 • Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедурана развод или след развод;
 • Неделно училище за родители;
 • Групова работа за деца и родители;
 • Група за взаимопомощ.

 

Всички услуги са организирани в програми, които са разработени в съответствие с индентифицираните потребности, което дава възможност да се развиват и други програми. Създадената организация на работа позволява ефективно да се изпълняват поставените цели на ЦОП и да се управляват наличните ресурси. При организирането и предоставянето на услугата, се изготвя пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в съответствие с действащото в страната законодателство и разпоредби. Организацията на ЦОП е ориентирана към активното включване на децата в риск и зачитане на правото на свободно изразяване на мнение по въпроси, които го касаят. Въведеното работно време от 07:00ч. до 19.00ч. предоставя възможност за пълното обхващане на децата и техните семейства, като осигурява достъп до услугите, съобразен с ангажираността на различни групи потребители. Център за обществена подкрепа разполага с екип от висококвалифицирани специалисти-социални работници, психолози, педагози и терапевти. Персоналът е обучен и поддържа високо ниво на компетентност за посрещане потребностите на ползвателите на услугите.

Център за обществена подкрепа е специално място, където всеки винаги може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, подкрепа и информация. Развитието и утвърждаването на Центъра допринася много за това той да бъде желан партньор и място, където деца и семейства намират своя опора в преодоляване на житейските трудности, получавайки нужното уважение, доверие, съпричастност, подкрепа и сигурност.

 

Социалната услуга е ситуирана в район Аспарухово на ул. „Народни будители” №5, ет.2 – ляво крило.

Разполага и с изнесен офис със следното местоположение: гр.Варна, район "Одесос", п.к.9000, ул. "8-ми март" № 2, вх.В, етаж 3, апартамент № 67. 

 

За контакти

Управител: Андрияна Русева

Телефон 0888834888;

e-mail: cop_asparuhovo@abv.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648