УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи 2023 година с отлични показатели

Варна<+> 26.04.2024 15:17 Снимка: ДНЕС+

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи 2023 година с отлични показатели

УМБАЛ „Света  Марина“ - Варна приключи 2023 г. с положителен финансов резултат и без просрочени задължения, става ясно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница продължава да се справя успешно с всички предизвикателства, като осигурява достъпно, своевременно и качествено лечение на своите пациенти. В периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в УМБАЛ „Света Марина“ са преминали 54 580 пациенти. В Мултипрофилно спешно отделение са извършени 42 941 прегледа на лица, потърсили медицинска помощ.

Най-големият капитал на втората по големина в България университетска болница са хората, които работят в нея. Ръководството на болницата, съвместно с ръководството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, спомага за кариерното развитие на повече от 2 100 служители, които към края на 2023 г. са: 36 професори, 62 доценти, 70 главни асистенти, 182 асистенти, 708 специалисти по здравни грижи, 388 санитари и 428 друг персонал, на средна възраст от 45 години.

Изпълнява се мащабна инвестиционна програма, като основно се модернизира медицинската апаратура на клиниките по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика, дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална неврология и операционен блок. Извършва се текущ ремонт и се обновява обзавеждането и инфраструктурата на инфекциозните и психиатричните клиники. През втората половина на 2023 г. заработи най-модерния на Балканите център за лечение на аритмии.

За 2023г. стойността на изплатените трудови възнаграждения възлиза на 68 716 160 лв. брутно, а платените осигуровки и данъци към бюджета възлизат на 24 526 803 лв. Средната брутна работна заплата за годината е 3 146 лв., като заплатите се изплащат регулярно.  Болницата е основна база на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Паралелно с лечението на пациенти успешно се провежда учебният процес на студентите както присъствено, така и, при необходимост, в електронна среда, благодарение на напълно изградената дигитална инфраструктура. Отличните възможности за лечение и обучение, които лечебното заведение предлага, увеличиха потенциала на МУ-Варна. Вследствие на това повече от 6 400 студенти, от които близо 1 900 чужденци от 52 държави в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болницата се обучават и повече от 190 специализанти от всички специалности.

 ована с капитал 19 491 000 лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е 50 627 260 лв. Към настоящия момент болницата няма непокрити загуби от минали години. Болничното заведение е с отлична капиталова адекватност, като коефициентът на абсолютна ликвидност към 31.12.2023 г. е 1,62, което означава, че наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на няколкогодишна постоянна криза. Болницата е призната от пациентите и международните партньори за eвропейско лице на болничното здравеопазване у нас. УМБАЛ „Света Марина“ е най-високо технологичната болница в страната. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др. Към 31.12.2023 г. в лечебното заведение са проведени общо 287 костномозъчни трансплантации, от които 187 автоложни и 93 алогенни. Внедрени са уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са 16 518 за 2023 г.

УМБАЛ „Света Марина“ е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

За цялата 2023 г. в болницата са извършени общо 84 проверки от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, РЗОК – Варна, АДФИ и други компетентни органи.

В лечебното заведение се поддържа такава работна среда, в която всеки служител има възможност да се развива в дух на професионализъм, отговорност и  безрезервна отдаденост на пациентите.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е добрият пример за отлична управленска политика на държавата. Министерски съвет два пъти поред предоставя правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" за срока на акредитационната оценка на лечебното заведение като университетска болница.

Само един от безспорните положителни резултати на този модел на управление е въвеждането на ин хаус процедурите за възлагане на обществени поръчки (легално регламентирани в Закона за обществените поръчки и европейското законодателство Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО) чрез дъщерното дружество „Света Марина Фарма“ ЕООД. УМБАЛ „Света Марина“ успя да докаже, че ин хаус възлагането не е само нарицателно за вероятни нарушения при разходването на публичен ресурс, а напротив, може да бъде в полза на държавния бюджет, на възложителя и на всички участници в обществените поръчки. Дейността на дъщерното дружество на УМБАЛ „Света Марина“ е пример и образец за прилагане на добрите, утвърдени в годините европейски практики по прилагане на нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки чрез ин хаус процедури.

Целесъобразността, законосъобразността и икономическата ефективност от дейността на дъщерното дружество „Света Марина Фарма“ ЕООД се потвърждават от постигнатия за поредна година положителен финансов резултат, от констатациите на Агенция за държавна финансова инспекция, обективирани в Доклад № ДИД7-ВН-192023/15.01.2024 г. от извършената финансова инспекция относно законосъобразното прилагане на Закона за обществените поръчки при сключването на договорите за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, обект на проверката и относно спестените на бюджета на НЗОК средства само за лекарства в размер на 6 918 635 лв. за периода от 01.01.2020 г. – 20.12.2023 г. 

 Чрез далновидно организиране на дейността си УМБАЛ „Света Марина“ - Варна не само е спестило разходването на публични средства от НЗОК на стойност 6 918 635 лв., но е и обезпечило своевременната доставка на всички лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за оказването на болнична медицинска помощ на своите пациенти.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е публично предприятие и отчетът за дейността за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол https://appk.government.bg/. От публикуваната информация всички заинтересовани лица могат да се запознаят в детайли и да си направят собствени изводи за начина на разходване на средствата от страна на университетската болница. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна ще защити правата си по съдебен ред за всякакви неверни данни, разпространявани в публичното пространство, уронващи доброто име на лечебното заведение.

 УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е съвременен пример за отлично управлявана и модерна държавна болница. Дейността на лечебното заведение и дъщерните му дружества е с положителен финансов резултат.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027

Водещите новини