СДС-Варна: Какво е нужно за красива, зелена чиста и подредена Варна? Програма на СДС-Варна

Варна<+> 20.10.2023 08:53 Снимка: ДНЕС+

СДС-Варна: Какво е нужно за красива, зелена чиста и подредена Варна? Програма на СДС-Варна

Какво е нужно за красива, зелена, чиста и подредена Варна? СДС-Варна предлага своя програма и визия за екологична и модерна морска столица на България. Сините във Варна представиха пред ДНЕС+ своето виждане в сферата на екологията.

В нея са заложени мерки, съгласувани на експертно ниво, опит в ресора и анализи.

Ето какво съдържа тя:

Опазването на атмосферния въздух

Използването на обществен транспорт, велосипеди или ходенето пеша, когато е възможно. Алтернативно, изборът на електрически или хибридни превозни средства може да намали вредните емисии. Изолиране на дома, използване на енергоспестяващи електроуреди и лампи. Преходът към възобновяеми източници на енергия, като слънчева и вятърна енергия. Изграждане на паркове и градини, нови зелени зони и райони помага за запазването на чист въздух и природни екосистеми.

Увеличаване на данъците върху замърсяващите промишлени дейности с цел намаляване на замърсяването на въздуха и подобряване на качеството му.

Стимулиране на инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност за устойчивата икономическа промишленост.

Опазването на водите

Превенция от замърсяване на водите. Оптимално използване. Пречистване. Използването на минералните водите за балнеология за лечение и подобряване на здравето. Образованието и информираността на хората и провеждане на кампании за осведомяване и обучение на обществото относно причините и последиците на замърсяването на водата и важността на опазването й. Опазване на крайбрежните и водни екосистеми. Мерки за опазване и възстановяване на екосистемите, с оглед да се запази или възстанови богатството на дивата флора и фауна.

Управлението на отпадъците

Разделително събиране на отпадъците на различни видове (например хартия, пластмаси, метали), рециклиране, компостиране, механична и биохимична обработка. Редуциране на количество произведени отпадъци в началната им фаза и повишаване на осведомеността на обществото чрез кампании и образователни инциативи.

Оптимизирането на сметосъбирането и сметоизвозването

Разработване на ефективна градска стратегия за управление на отпадъците от бита. Това включва планиране на подходящи маршрути, изготвяне на графици и т.н. Оптимизиране на маршрутите на специализираните превозни средства. Разделянето на отпадъците от домакинствата на рециклируеми и биоразградими материали. Обучение и информиране на обществото. Сътрудничество с обществени организации и бизнес сектора.

Поддържане чистотата на улици и другите територии за обществено ползване

Изхвърляне на битовите отпадъци от гражданите само в специализираните контейнери за смесени битови отпадъци. Повишаване и подобряване на инженерната техническа инфраструктурата за обслужване на съдовете за събиране на смесените битови отпадъци. Поставяне при необходимост на допълнителни контейнери за отпадъци. Обучение и осведоменост за гражданите. Провеждането на информационни кампании, семинари и обучения за гражданите с оглед да се повиши осведомеността им за важността на поддържането на чистотата и да ги насърчи да бъдат отговорни и активни в тази насока.

По материала работи Геновева Михайлова, ДНЕС+

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.28338
RON RON 10 3.9348
TRY TRY 100 5.78533
USD USD 1 1.8066