Полезно за седмокласниците от Варна: как се кандидатства за прием в VIII клас

Варна<+> 28.06.2020 12:23 Снимка: ДНЕС+

Полезно за седмокласниците от Варна: как се кандидатства за прием в VIII клас

На завършилите седми клас тази година им предстои да изберат къде да продължат образованието си. Тази година процедурата за кандидатстване за прием в осми клас не се различава от миналогодишната.

Няколко са нещата, които седмокласниците и родителите им трябва да направят. От 3 до 7 юли следва да се подадат документите за участие в първи и трети етап на класирането. Това се извършва само по електронен път. Може да бъде сторено по два начина – самостоятелно или ако срещнат затруднение, като посетят някое от училищата, определени за “гнезда”, където ще получат нужната им помощ.

Всеки седмокласник разполага със служебна бележка, в която е записан електронният адрес на сайта, където се извършва подаването на документите. В бележката е изписан и код за достъп. Той е необходим за влизането в платформата https://priem.mon.bg, което се осъществява с ЕГН. 

Тази година резултатите от Националното външно оценяване станаха ясни по-рано, което предоставя на учениците и родителите им повече време за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.

Важно за кандидатстващите за специалност от професия е, че следва да прикачат медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. От Регионалното управление по образование (РУО) уточняват, че двете страни на медицинското свидетелство трябва да са поставени в един файл, тъй като платформата не позволява прикачването на два файла.

Този начин за подаване на документите е препоръчителен, за да се избегне контактът с други лица поради все още усложнената ситуацията с коронавируса COVID-19. Освен това, така е възможно документите да бъдат подадени по всяко време на денонощието, когато е удобно на кандидатстващите. Важно е единствено да бъде направено в периода 3 – 7 юли.

В случай, че седмокласникът и родителите му нямат възможност самостоятелно да подадат документите по електронен път, трябва да посетят някое от училищата, определени като центрове, където могат бъдат обработени заявленията. Тази година документи на ученици за участие в класиранията ще могат да се подават в следните варненски училища: ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Цар Симеон І“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУЕО „Ал. Сл. Пушкин“, Професионална техническа гимназия. Ето какво е разпределението:

В тези училища са сформирани комисии, които ще работят от 9 до 17 часа в дните между 3 и 7 юли (без събота и неделя). Заедно с родител, ученикът подава на хартиен носител заявление с подредените желания. Родителят следва да представи на длъжностното лице валиден документ за самоличност. Отново във връзка с противоепидемичните мерки, които са в сила, важно е да се отбележи, че попълването на заявлението става със собствен химикал.

Член на комисия ще въведе електронно в съответната платформа желанията, както са посочени в хартиеното заявление. И отново, ако кандидатът желае да продължи да учи за специалност от професия е необходимо да се представи на комисията медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Учениците и родителите могат да подават документите за участие в класирането по електронен път и в училищата, в които са завършили основно образование (VІІ клас). Директорите на училищата имат задължението да определят лица, които на място да помагат при въвеждане на желанията в електронната платформа.

Много важно е да се знае, че независимо от мястото на подаване на документите, за всеки ученик може да се подаде само едно заявление. В разпределението на местата в VIII клас по държавния план-прием имат право да кандидатстват учениците, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването;

- лицата, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;

- учениците от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, завършили основно образование (VІІ клас), подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания.
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование
  3. Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година -за ученици от училища от друга област.
  4. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
  5. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии, независимо дали са в обединено училище, професионална гимназия, профилирана гимназия или средно училище, задължително се изисква медицинско свидетелство.
  6. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10/01.09.2016 г., за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.
  7. Копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г.

При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Класирането ще премине в три етапа. След подаването на документите в периода 3 – 7 юли, учениците ще изчакат до 13 юли, когато ще бъдат обявени резултатите от първото класиране. До 16 юли ще се извършва записването на приетите ученици в първия етап или неудовлетворените от разпределението могат да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 20 юли. Записване на приетите ученици на втория етап  ще бъде до 22 юли. На 23 юли ще бъдат обявени записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

В периода между 24 и 27 юли ще се подават документите за участие в третия етап на класиране. Резултатите от това разпределяне ще станат ясни на 29 юли. Записването на приетите ученици на третия етап на класиране приключва на 30 юли 2020 г.

До 3 август ще бъдат публикувани списъците на записалите се ученици, както и броя на незаетите места след третия етап на класиране. Попълването на незаетите места след третият етап на класиране и записването на ученици се определя се от директорите на училищата и трябва да приключи до 10 септември, включително.

За второ класиране могат да участват учениците, които не са приети на първо класиране, или са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап. Във втория етап на класиране учениците, които са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап, се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Третият етап на класиране е за учениците, които не са приети в предишните две разпределения, или са приети, но не са записани, или ако не са кандидатствали до момента. За да участват третото класиране учениците подават по електронен път заявление. Това може да се направи по един от описаните вече начини. В заявлението кандидатите подреждат желанията си по обявените свободни места.

Завършилите VII клас сами определят реда на желаните специалности, в които искат да продължат образованието си. 

При нужда, може да потърсите информация на сайта на РУО-Варна, където са описани всички етапи на подаване на документите за участие в разпределението на местата по държавния план-пирием за учебната 2020/2021 година.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448